GP DL Autumn 2019 WEB LR (1) - Page 2NEWYDD - Cyfeillion NEW - Grand
Pafiliwn y Grand
Pavilion Friends
Your support really does make
a difference… if you enjoy
what we do, please join us
by becoming a friend...
Mae eich cefnogaeth yn gwneud
gwahaniaeth gwirioneddol…os
ydych yn mwynhau’r hyn a
wnawn, ymunwch â ni drwy
ddod yn ffrind...
For just £30 (single)/ £40 (couples)
for the whole year, you’ll get:
Advance email notice
Priority booking
Priority on returns for sold
out events
Free ticket exchange / credit note
Waived box office fees
Am ddim ond £30 (sengl)/£40 (cyplau)
am y flwyddyn gyfan, fe gewch:
Hysbysiad e-bost ymlaen llaw
Archebu blaenoriaethol
Blaenoriaeth ar ddychweliadau ar
gyfer digwyddiadau a werthwyd allan
Cyfnewid tocynnau am
ddim/nodyn credyd
Ffioedd swyddfa docynnau
wedi’u hepgor
Cyfleuster ystafell gotiau
Mae Cyfeillion yn Mwynhau Mwy! ...
Ymunwch Heddiw!
Cloakroom facility
Friends Enjoy More! ... Join Today!
www.grandpavilion.co.uk/friends
Cyngor Celfyddydau Cymru
Arts Council of Wales
Rydym yn cynnig diolchiadau ddiffuant i
Gyngor Celfyddydau Cymru am gefnogi
ein rhaglen datblygu a chyfranogi artistig
newydd ar gyfer nifer o ddigwyddiadau
sy’n cael eu cynnal yn Nrws y Llwyfan ym
Mhafiliwn y Grand - gweler y symbol
CCC
drwy gydol y llyfryn. Gobeithio
y byddwch i gyd yn mwynhau!
Our sincere thanks to the Arts Council
of Wales for supporting our new
artistic programme development and
participation programme for a number
of new events taking place in the Stage
Door at the Grand Pavilion – see the
ACW symbol
throughout the
brochure. Hope you all enjoy!
Gyda diolchiadau i’n cefnogwyr / With thanks to our supporters
Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen – Gwella bywyd diwylliannol
mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
Awen Cultural Trust - Enhancing cultural life in
partnership with Bridgend County Borough Council.
Cofrestrir Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yng Nghymru fed cwmni a gyfyngir gan warrant.
Rhif elusen gofrestredig: 1166908. Rhif cofrestru TAW: 224 3341 44. Rhif cwmni: 99610991.
Awen Cultural Trust is registered in Wales as a company limited by guarantee.
Registered charity number: 1166908. VAT registration number: 224 3341 44. Company number: 99610991.
2
www.grandpavilion.co.uk

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book system
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen