NO AHR U33 Opslag WEB - Side 33ENDRINGER I VAREMERKELOVEN M.M.
INTRODUKSJON TIL OPPHAVSRETTEN
7 juridiske etterutdanningstimer for advokater
Onsdag, 23. september 2020 - 9.00 til 16.00
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo
Pris: Kr. 4.950,-
KLIKK HER FOR PÅMELDING
Underviser:
Magnus Hauge Greaker, senioradvokat, Advokatfirmaet Thommessens immaterialrettsavdeling. Magnus har bred erfaring med varemerkesaker og representerer jevnlig norske og utenlandske klienter i
varemerketvister for domstolene og overfor Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter
(KFIR). Han jobber også mye med transaksjoner og utarbeidelse av avtaler knyttet til varemerker.
Før Magnus startet i Thommessen jobbet han i Justisdepartementets lovavdeling, der han blant annet
var ansvarlig for varemerkelovgivningen. Han ledet departements arbeid med forslaget som ledet frem til
varemerkeloven av 2010. Magnus har holdt en rekke kurs/foredrag og seminarer om varemerkelovgivningen og andre temaer.
Formål
Formålet med dette kurset er å gi deg innsikt i de
omfattende endringene som vil bli gjennomført i
varemerkeloven i 2020 som følge av gjennomføringen
av det nye varemerkedirektivet (Europaparlamentet og
Rådets direktiv (EU) nr. 2015/2436 av 16. desember
2015 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om varemerker). I tillegg gjennomgås
endringene som vil bli gjennomført i tollovens regler
om tilbakehold av varer som krenker immaterialrettigheter og endringer i foretaksnavneloven.
Innhold
Som følge av gjennomføringen av det nye varemerkedirektivet vil det bli gjort omfattende endringer i varemerkeloven. Justisdepartementet vil fremme en lovproposisjon før jul 2019 og det er ventet at endringene vil
bli vedtatt og tre i kraft i 2020.
Blant annet følgende temaer vil bli gjennomgått:
- Endringene i hva slags tegn som kan utgjøre varemerker, og sløyfing av kravet om at varemerker som skal
registreres må kunne gjengis grafisk
- Gjennomgang av de nye registreringshindrene og
ugyldighetsgrunnene som blir innført for:
- Varemerkesøknaden som er innlevert i ond tro
- Varemerker som inneholder geografiske betegnelser
- Varemerker som inneholder navn på plantesorter
som er vernet etter planteforedlerloven
32
- Endringene i tidspunktet for vurderingen av om
varemerket er beskrivende eller har tilstrekkelig
særpreg i ugyldighetssaker og de nye reglene om
såkalte mellomliggende rettigheter
- Endringene i reglene om varemerkerettens omfang og
begrensninger i varemerkeretten
- De nye reglene om at manglende oppfyllelse av
bruksplikten medfører at et varemerke ikke kan
benyttes som grunnlag for innsigelse eller dom for
inngrep mot et yngre merke, selv om det ikke foreligger avgjørelse eller dom for sletting av det eldre merket
- Endringene i reglene om lisenshavers søksmålsrett mv.
- De nye reglene som åpner for særskilt pantsettelse av
varemerker
- Endringene i foretaksnavneloven
- Endringene i partsforholdet når avgjørelser fra Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) i saker om
innsigelse eller administrativ overprøving bringes inn
for domstolene
- Endringene i reglene i tolloven om tilbakehold av
varer som krenker immaterialrettigheter
Målgruppe
Målgruppen er praktiserende advokater, IPR-rådgivere
og jurister og andre ansatte i industrien som jobber med
varemerkespørsmål.
IT, INTERNETT, PERSONDATA, IMMATERIAL- OG MARKEDSFØRINGSRETT
7 juridiske etterutdanningstimer for advokater
Mandag, 14. desember 2020 - 9.00 til 16.00
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo
Pris: Kr. 4.950,-
KLIKK HER FOR PÅMELDING
Undervisere:
Lisa Digernes, partner, Bull & Co Advokatfirma AS. Lisa har bred internasjonal erfaring innenfor
teknologi og immaterialrett og har jobbet som advokat i over 10 år i New York. Hun bistår ulike aktører
innenfor film, medier og underholdning, herunder med kontraktsforhandlinger og klarering av rettigheter i Norge og utlandet. Hennes fokus er særlig på film/TV-, forlags- og kunstbransjen, samt teknologibransjen.
Jan Morten Evertsen, partner, Bull & Co Advokatfirma AS. Jan Morten har omfattende erfaring med
kontraktsforhandlinger av ulike type rettighetsavtaler innenfor film, medier og underholdning, inkludert
strømmetjenester, for norske og internasjonale film og tv-produksjonsselskaper, samt musikkbransjen.
Hans rådgivning omfatter i tillegg varemerke- og patentspørsmål og lisensavtaler, samt generell og spesiell
markedsføringsrett for aktører innen underholdning, medier, musikk og varehandel. Jan Morten har
også håndtert immaterialrettsproblemstillinger i forbindelse med en rekke oppkjøp og transaksjoner.
Formål
Formålet med dette kurset er å gi deg en innføring i
opphavsretten. Kurset vil dekke de viktigste prinsippene i opphavsretten, den nye åndsverkloven av 1. juli
2018 og eksempler fra rettspraksis. Fokuset på gjennomgang vil være på de praktiske sidene av opphavsretten, basert på erfaringer og eksempler fra forskjellige
bransjer som medie- og underholdningsbransjen og
reklame- og markedsføringsbransjene.
Innhold
- Opphavsretten og grensedragning mot de andre
immaterialrettsområdene.
- De viktigste begrepene i opphavsretten (herunder
opphaver, verkshøydekravet, nytt og selvstendig verk,
bearbeidelser)
- «Lånereglene» (som sitatretten)
- Nærstående rettigheter
- Rettighetsovergang
- Sanksjoner ved krenkelser
Målgruppe
Jurister, advokater og andre som ønsker en innføring på
området.
33

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm