NO AHR U33 Opslag WEB - Side 87BISTANDSADVOKATENS ROLLE
PATENTTVISTER I LEGEMIDDELINDUSTRIEN
7 juridiske etterutdanningstimer for advokater
Tirsdag, 24. november 2020 - 9.00 til 16.00
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo
Pris: Kr. 4.950,-
KLIKK HER FOR PÅMELDING
Underviser:
Christian Lundin, advokat (H) og partner, Advokatfirmaet Ness Lundin DA. Christian har fungert
som bistandsadvokat i et stort antall saker, og han er fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting
lagmannsrett. Han har i løpet av 25 år prosedert et stort antall saker for domstolene, herunder flere
erstatningssaker for Høyesterett, og bidratt til en betydelig rettsutvikling. Christian bistod fornærmede og
etterlatte etter terrorhandlingen i 2011 og var leder for pilotsaksarbeidet, hvor det ble fastsatt hva den
enkelte skulle tilkjennes i oppreisning av voldsoffererstatningsmyndighetene.
Formål
I forbindelse med offerets anmeldelse av en straffbar
handling, råder politiet offeret om retten til å få oppnevnt en bistandsadvokat. Straffeprosessloven § 107, a,
styrer hvilke straffbare forhold som kreves for at retten
skal oppnevne en bistandsadvokat for den fornærmede.
Dette er blant annet knyttet til voldtektssaker, drap,
vold mot tjenestemenn i vervet, vold m.m.
I tilfeller med særlige forhold kan retten oppnevne en
bistandsadvokat i saker der fornærmede ikke automatisk har krav på bistandsadvokat. Det er retten som
avgjør om du har rett til bistandsadvokat og hvem det
skal være, men som fornærmede kan du imidlertid be
om en spesifikk advokat. Retten kan oppnevne en
koordinerende bistandsadvokat, jf. straffeprosessloven
§ 107, h.
Innhold
Hva er bistandsadvokatens rolle?
Bistandsadvokatens viktigste rolle er å gi råd og veilede
gjennom hele sakens gang, og dette kan gjelde både for
fornærmede og etterlatte i saken. Det er regulert i
straffeprosessloven § 107, c - sammenholdt med lovforarbeidene - hva som er bistandsadvokatens arbeidsoppgaver. Disse består blant annet i å vareta fornærmedes og etterlattes interesser i saken i forbindelse med
etterforskning og hovedforhandling i saken. Bistandsadvokaten gir dermed bistand av både juridisk og mer
generell karakter.
Hva innebærer dette?
Rådgivningen og veiledningen varierer alt etter forholdet, men dette kan omfatte:
- Rådgivning om saksgangen
Såfremt man som fornærmede har blitt utsatt for et
straffbart forhold, vil bistandsadvokaten sørge for å gi
råd og veilede fornærmede mens saken er under
behandling, og også etter at saken er avsluttet.
- Følger fornærmede i retten og under avhør med
politiet
86
Fornærmedes første møte etter et kriminelt forhold er
med politiet. Før politiet starter avhøringen, bør politiet
opplyse om retten til en bistandsadvokat under avhøret.
I forbindelse med politiets møte med fornærmede, er
politiets oppgave utelukkende å avhøre fornærmede, da
det er en del av etterforskningsprosessen. Politiets rolle
er derfor ikke å ta vare på fornærmede, men saken. I
denne forbindelse er det mange fornærmede som sitter
igjen med mange spørsmåI, som bare en bistandsadvokat kan hjelpe med og rådgi om.
- Rådgivning om personlig støtte og veiledning (av
psykologisk, medisinsk eller sosial karakter)
Når saken kommer for retten er det en aktor der på
statens vegne, for å få gjerningsmannen dømt. Dette
skjer blant annet ved å stille følsomme spørsmål. Aktor
blir på noen måte tvunget til å ikke ta hensyns til
fomærmede, da hovedmålet er å få gjerningsmannen
dømt. På den annen side har vi forsvarer, og han må ta
seg av gjerningsmannens interesser, som må gjøre det
han må for å få sine klienter frifunnet - subsidiært få
reduserte straffer.
Fornærmede er allerede sårbare som et resultat av
situasjonen, det de har blitt utsatt for, og den pågående
prosessen kan være overveldende for dem. Det er
grunnen til at bistandsadvokatens rolle er å støtte dem,
og ofte også være i dialog med pårørende, slik at de ikke
er alene i prosessen.
- Veiledning og hjelp til et eventuelt erstatningskrav og
andre sivile krav
- Sikre beskyttelsen av fornærmedes integritet under
forklaring i retten, for eksempel ved å be om at tiltalte
blir fjernet fra rettssalen, jf. straffeprosessloven $ 284
- Koordinere arbeidet hvis man er oppnevnt som
koordinerende bistandsadvokat
4 juridiske etterutdanningstimer for advokater
Tirsdag, 8. desember 2020 - 8.45 til 12.00
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo
Pris: Kr. 3.550,-
KLIKK HER FOR PÅMELDING
Underviser:
Knut Sverre Skurdal Andresen, partner, Advokatfirmaet Schjødt AS. Knut er i Schjødts tvisteavdeling
og har arbeidet med tvisteløsning i over 10 år. Han arbeider særlig med patenttvister og andre typer
IP-tvister i legemiddelbransjen og knyttet til transport-, fiskeri- og offshoreteknologi. Han bistår også en
rekke klienter i teknologiutviklingsprosjekter, særlig knytet til kommersiell IP og lisensspørsmål. Knut
Sverre har vært involvert i noen av de mest betydningsfulle patentvistene for norske domstoler i nyere tid.
Knut Sverre holder jevnlig foredrag om ulike IP-relaterte temaer og om tvisteløsning. Han er forfatter av
The Legal 500 Intellectual Property Comparative Legal Guide Norway og Chambers Patent Litigation
Norway.
Formål
Formålet med kurset er å gi en innføring i patentering
og håndhevelse av patenter i legemiddelindustrien.
Kurset tar for seg de viktigste praktiske sidene av
betydningen patentering har for de norske og internasjonale aktørene i legemiddelindustrien, både på originalprodusentsiden og på generikasiden.
Innhold
Legemiddelindustrien investerer årlig betydelige beløp i
forskning og utvikling av ny teknologi. Patentering på
den ene siden og freedom to operate på den andre er
begge beskyttelsesmekanismer for forutberegnelig
kapitalisering på kommersialiseringsinvesteringene
legemiddelselskapene gjør i de legemidlene som markedsføres og selges i det aktuelle markedet. I gjennomsnitt tar det 10-13 år fra en patentsøknad leveres inn til
et nytt legemiddel er klart for markedet. Det oppstår
med jevne mellomrom patenttvister mellom ulike
originalprodusenter og mellom originalprodusenter og
generikaprodusenter, både knyttet til patenters gyldighet og knyttet til spørsmål om inngrep i patenter.
Tvistene gjelder ofte store verdier og reiser ulike tekniske og rettslige spørsmål.
Kurset tar særlig for seg følgende temaer:
- Overikt over markedsaktørene og de viktigste verdidriverne for patentering og freedom to operate i
legemiddelindustrien
- Vilkårene for å oppnå patentvern
- Vilkårene for å oppnå utvidet patentvern
- Reglene for og praktiske aspekter ved håndhevelse av
legemiddelpatenter for domstolene, inkludert
- Patenters gyldighet
- Inngrep i patenter
- Erstatning for patentinngrep
- Bruk av og samarbeid med sakkyndige i legemiddelpatentsaker
- Forholdet til parallelle legemiddelpatenttvister i ulike
jurisdiksjoner
- Forlik og rammene for inngåelse av lisensavtaler i
legemiddelpatenttvister
Målgruppe
Målgruppen for kurset er praktiserende advokatfullmektiger og advokater, patentagenter og patentrådgivere samt jurister og andre ansatte i legemiddelindustrien.
Målgruppe
Bistandsadvokater og forsvarsadvokater. Alle advokater
som kommer i kontakt med fornærmede gjennom sitt
arbeid.
RETTSSAKER, PROSEDYRE, VOLDGIFT
87

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm