Bent Hansen catalogue - Side 70/ / P R I MU M C HA IR
/ / PRIMUM C HAIR
De s i g n: Bent Ha nsen Stu d io
Desi g n : B en t Ha n sen St u di o
Typ e
U phols te r e d ch air
D i m ensi o ns
Height: 80 cm, seat height: 46 cm, seat depth:

44 c m, s e at w id th : 4 4 cm , b as e widt h : 36 c m
B as e
Fixed b as e
Le g s
Black powder-coated steel, chrome or brushed
sta in le s s s te e l
Up h ol stery
Co ld fo am
Cove r
No t a ll ty pe s o f le ath e r o r fab r ic ar e su i t a bl e

fo r P r im u m C h air. S e e r e co m m e n d e d f a br i c s

a nd le athe r in o u r price list. P leas e con t a ct u s

fo r sp e cial re qu e s ts .
Ty p e
Up h ol st er ed c h a i r
Di m e n si ons
Height: 80 cm, seat height: 46 cm, seat depth:

4 4 c m , sea t w i dt h : 4 4 cm, base w i dt h: 45 cm
B a se
Sw i v el ba se
Le g s
Black powder-coated steel, chrome or brushed
st a i n l ess st eel
Up h ol st er y
C ol d f oa m
C ov er
N ot a l l t y p es of l ea t her or fabr i c ar e sui t abl e

f or Pr i m u m C h a i r. S ee r ecommended fabr i cs

a n d l ea t her in ou r p r i ce l i st . Pl ease cont act us

f or sp ec i a l r eq u est s.
80 cm
44 cm
80 cm
44 cm
46 cm
46 cm
36 cm
45 cm
70

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm