Bent Hansen catalogue - Side 74/ / P R I MU M LO U N GE CH AIR
/ / PRIMUM BAR STOOL
De s i g n: Bent Ha nsen Stu d io
Desi g n : B en t Ha n sen St u di o
Typ e
U phols te r e d lo u n ge ch air
Di m e nsions
Height: 74 cm , s e at h e igh t: 3 8 cm , sea t dep t h :

55 c m, s e at w id th : 62 cm , b as e widt h : 58 c m
B as e
Swive l b as e
Le g s
Bla c k po wd e r-co ate d s te e l, ch ro m e or br u sh ed
sta in le s s s te e l
Up h ol stery
Co ld fo am
Cove r
No t a ll ty pe s o f le ath e r o r fab r ic ar e su i t a bl e

fo r P r im u m Lo u n ge C h air. S e e re com m en ded

fa b ric s an d le ath e r in o u r pr ice lis t. Pl ea se

c ontact u s fo r s pe cial re qu e s ts .
Ty p e
Di m en si on s


Di m en si on s


B a se
Leg s

Up h ol st er y
C ov erUp h ol st er ed ba r st oo l
B a r St ool Low
H: 85, 5 c m , W: 4 6 , D : 48 cm
S ea t h ei g h t : 6 5 c m d ep t h: 37 cm
B a r St ool Hi g h
H: 9 9, 5 c m , W: 4 6 , D: 48 cm
S ea t h ei g h t : 7 9 c m dep t h: 37 cm
F i xed
B l a c k p ow der - c oa t ed st eel , chr ome or
br u sh ed st a i n l ess st e el
C ol d f oa m
N ot a l l t y p es of l ea t her or fabr i c ar e sui t abl e
f or Pr i m u m B a r St ool. See r ecommended
f a br i c s a n d l ea t h er i n our p r i ce l i st . Pl ease
c on t a c t u s f or sp ec i al r eq uest s.
85,5 cm
99,5 cm
74
79 cm
38 cm
46 cm
58 cm
65 cm
74 cm
62 cm
46 cm
48 cm
48 cm

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm