eTFDS 1-2018 - Side 12
hed og trivsel, styrket patientople-
Om forfatterne
vet kvalitet og hensigtsmæssig
brug af ressourcer. Forbedringsmodellen Model of Improvement
4
er
anvendt systematisk, ligesom skalering af SOMV er sket gradvist i en
systematisk læringsproces helt i
tråd med Det Nationale Kvalitetsprogram, der sætter mål for det
samlede sundhedsvæsen.
Fælles ejerskab
med adskilt økonomi
SOMV er finansieret med 2 mio. kr.
fra partnerskabspuljen under Sundheds- og Ældreministeriet kombineret med medfinansiering fra deltagende organisationer i form af
medarbejderressourcer og en særbevilling fra Region Sjælland, der
blandt andet er gået til udvikling af
en fælles tværsektoriel database.
Styregruppen har således løbende
taget stilling til den økonomiske
udvikling i projektet samt afledte
konsekvenser ind i de deltagende
organisationer.
Et fælles datagrundlag gør det
muligt at arbejde med data og se
på sammenhænge mellem intervention og effekt i forhold til den tre12
TFDS 1–2018 · T E M A
Marianne Søgaard Hansen
Projektleder i Sammen Om Min Vej, Broen til
Bedre Sundhed. Uddannet fysioterapeut i 1999.
Har en sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis og kvalitetsudvikling. Er uddannet
projektleder og forbedringsagent. Har gennem
ansættelser i primær- og sekundær sektor mange
års erfaring med tværsektoriel kvalitetsudvikling,
proces- og projektledelse. Blandt andet inden for
kronikerområdet, DÆMP og udvikling af fælles
monitoreringsværktøjer.
masoh@regionsjaelland.dk
Kristine Binzer
Lægefaglig konsulent for Broen til Bedre Sundhed
og kommende speciallæge indenfor Almen medicin.
Har mere end 10 års erfaring indenfor tværsektorielt samarbejde, kvalitetsudvikling og sundhedsinnovation.
kbi@regionsjaelland.dk
delte målsætning. Fælles adgang til
lagt op til i SOMV, i Sundhedsafta-
data på tværs af forvaltningsområ-
len og i de nationale strategier for
der og sektorer er derfor en forud-
større lighed i sundhed.
sætning for, at vi kan udvikle og
samarbejde på det niveau, der er
I SOMV har vi derfor valgt at udvikle en ny fælles database, der

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm