eTFDS 1-2018 - Side 13samler sociale og sundhedsøkonomiske data på tværs af sektorgrænser. Det er kommunale data fra
sundhedsområdet, socialområdet
og arbejdsmarkedsområdet i Lolland og Guldborgsund Kommuner,
som er kombineret med regionale
data fra sygehus og i primær sektor fra Region Sjælland. Den fælles
Hvornår går det godt?
Set fra forløbspartnernes perspektiv er der mange faktorer, der skal
være på plads for at sikre, at der
reelt skabes bedre sammenhæng i
forløb omkring de sårbare borgere.
Ud over ledelsesmæssig fokus på
kvalitetsarbejde i praksis peger forløbspartnerne blandt andet på:
database gør det muligt at vise det
Effektbaseret tilgang
i stedet for »synsninger«
De fælles mål i samarbejdet skal
være konkrete og ambitiøse, så
længe de afspejler den ønskede effekt. Projektmedarbejderne har oplevet det som stærkt motiverende,
at der på forskellig vis bliver målt
på effekten af den samlede indsats.
Samtidig lægges der vægt på, at
samlede ressourcetræk for alle or-
Borgerens sundhed
det ikke kun handler om økonomi,
ganisationer på én gang. Vi kan
og trivsel som fælles mål
men også om borgerens oplevelse
analysere, hvordan indsatser ét
Den fælles vision og de fælles mål
af kvalitet samt overordnede sund-
sted kan få konsekvenser for både
skal være på plads. Ikke bare på
hed og trivsel.
opgaver, ressourcer og økonomi et
tværs af sektorgrænser i sundheds-
andet sted.
væsenet, som det formuleres med
Borgeren ved bedst,
blandt andet sundhedsaftaler og lo-
hvor »skoen trykker«
ver mulighed for kobling med an-
kale partnerskaber, men også på
Med SOMV har vi i partnerskabet
dre typer data. Herunder deskrip-
tværs af forvaltningsområder. Det
som fælles værdi, at borgeren
tive data samt Patient Reported
lyder måske som ren utopi, men
bedst ved, »hvor skoen trykker«,
Outcome data (PRO data) i form af
kan der skabes enighed om fælles
og hvad der har betydning i for-
systematisk indsamlede data ved-
mål i kvalitetsarbejdet, giver det
hold til, at de kan komme videre
rørende fx borgernes oplevelse af
mening for både medarbejdere, le-
med deres situation. Der er tale om
egen sundhed og trivsel, medind-
dere og borgere. Det kan sætte
en brugercentreret tilgang, hvor
dragelse og tilfredshed med det
klare pejlemærker for opgaven. De
borgerne har haft indflydelse på
samlede tilbud. På sigt kan databa-
fælles mål omsættes mindre be-
både udvikling og den løbende til-
ser som denne blive et solidt ledel-
sværet til handling, og graden af
pasning af formen af tilbuddet til
sesredskab, der kan understøtte
brandslukning hos de enkelte aktø-
gruppen som helhed og indholdet
vores ledere i at prioritere efter et
rer reduceres til fordel for løsnin-
på individniveau. Nytænkningen
mål om smidige forløb, ikke sektor-
ger, som skaber reel værdi for bor-
har sat borgerens behov i centrum
interesser.
gerne.
og motiveret projektmedarbejderne
Ydelses- og omkostningsdata gi-
T E M A · TFDS 1–2018
13

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm