eTFDS 1-2018 - Side 14til vedvarende at skabe forbedrin-
Dette vil dog forudsætte, at alle er
tigt at erkende, at forandringer kræ-
ger til gavn for den enkelte borger.
klædt på til at varetage rollen som
ver systematisk fokus på at opsamle
forløbspartner. Spørgsmålet er, om
læring omkring nye løsninger. Der
Alle aktører indgår aktivt
den løsning er svaret på effektiv
skal være ledelsesmæssig opbak-
i samarbejdet
brug af ressourcer.
ning til at revidere og prøve igen,
hvis ikke det går som planlagt i før-
Der findes en masse faglighed og
tværfaglighed inden for de enkelte
Risikovillighed og trygge øvebaner
organisationer. I samarbejdet om-
At gå nye veje og tilrettelægge dif-
kring de sårbare borgere er indsat-
ferentierede indsatser er krævende,
sen i høj grad afhængig af, at alle
i hvert fald som en begyndelse. Men
relevante aktører indgår aktivt i
nysgerrighed skaber rum for inno-
samarbejdet. Sårbare borgere har
vation som for eksempel i møderne
behov for forskellige fagligheder i
omkring den koordinerende indsats-
forskellig grad på forskellige tids-
plan. Gode ideer opstår, og nye løs-
punkter. Forbedring af praksis for-
ninger udvikles, når man mødes på
drer, at der kontinuerligt følges op
tværs af fagområder og sektorer.
på tværs af alle samarbejdspart-
Når vi retter fokus mod muligheder
nere. I et optimalt organiseret sam-
og har blik på det lokale råderum,
arbejde ville en koordinatorfunk-
har vi ofte mulighed for at »bøje
tion naturligt tilfalde den medarbej-
rammerne«. Dette giver plads til at
der eller instans, som varetog ho-
sætte borgernes behov i centrum i
vedopgaven i borgerens forløb.
stedet for systemets. Her er det vig-
I dag har Thomas en god kontakt til sin misbrugskonsulent og hans daglige misbrug er ophørt. Thomas er i behandling i distriktspsykiatrien og
har kun haft få indlæggelser. Der er kommet styr på hans diabetes og
han følger sine kontroller. Thomas er lige startet i flexjob. Han har fået
troen på livet tilbage.
14
TFDS 1–2018 · T E M A
ste forsøg.
Samskabelse
på flere niveauer
SOMV er en ny form for samskabelse. Både mellem system og borger og mellem flere systemer på
tværs. Med SOMV har vi afprøvet at
bøje rammerne på en måde, hvor
Thomas’ ønsker og individuelle behov er blevet vægtet højere end systemets paragraffer og kvalitetsstandarder.
SOMV er således et praktisk eksempel på, hvordan vi i den sydlige
del af Region Sjælland i kvalitetsarbejdet søger at understøtte individuel tilpasning af indsatser, sammenhæng på tværs, sammenhæng
til hverdagslivet, fokus på pårørende, lige adgang og effektiv udnyttelse af ressourcer.
Erfaringen fra SOMV viser, at det
er muligt at styrke samarbejde og
behandling omkring sårbare bor-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm