eTFDS 1-2018 - Side 19sket at ændre på. Min tanke har hele
tiden været, at for at kunne gøre en
!
Citat fra kvalitativ brugerundersøgelse
bedre og mere radikal forskel for de
»De pårørende oplever de fælles møder som noget godt. De fælles møder
mennesker, så er der flere, som skal
er mere forpligtende. Der kan opnås en fortrolighed, da det er de samme
hjælpes med at løfte opgaven. Og
mennesker, som møder op. Det er positivt, at de fælles møder også kan
det skal ske på tværs af kommuner
lægges uden for normal arbejdstid.«
og regioner. Den mulighed kunne
Om den koordinerende indsatsplan og
jeg se var indlejret i organiseringen
tilgængeligheden af psykiatrien (januar 2016)
af Psykiatrien i Region Syddanmark
med de mange lokalpsykiatrier og
ambulante tilbud,« siger Ole Ryttov.
Nu er kursen lagt om gennem et
der etableret et psykiatrisk dialogfo-
Og da sundhedsaftalerne mellem
systematiseret samarbejde mellem
rum, hvor både politikere, patient-
de praktiserende læger, regionen og
psykiatrien i Region Syddanmark og
og pårørendeorganisationer sam-
kommunerne blev revideret første
de 22 kommuner i regionen, hvor
men med fagfolk drøftede proble-
gang i 2015, blev det i Region Syd-
også de praktiserende læger delta-
met med at gøre noget for denne
danmark samtidig besluttet at lave
ger sammen med repræsentanter
målgruppe, som ville gøre en reel
en delaftale, der kun skulle om-
for patienter og pårørende.
forskel.
handle særligt belastede patienter
Et vigtigt trin på vejen hertil var,
»Jeg tror, det har haft stor betyd-
med dobbeltdiagnose.
da de 22 syddanske kommuner via
ning, at politikere og foreningerne
Det Administrative Kontaktforum
har fået mulighed for at udveksle
mange andre steder, og det kom til
(DAK) udpegede en fælles repræsen-
synspunkter omkring den her
at gøre en stor forskel,« siger Ole
tant, som sammen med en regional
gruppe, som jo ikke er særlig stor,
Ryttov.
partner fik til ansvar at stå for im-
men som til gengæld lider meget og
plementeringen af den samlede af-
til tider tilføjer de pårørende stor
med alle interessenter inklusive pa-
tale. Det betød, at der i begge sek-
smerte. Så man kan sige, at de bor-
tient- og pårørendeorganisationer.
torer hermed var sikret stærk ledel-
gere, der har haft problemstillin-
Det tog næsten et år at få aftalen i
sesmæssig opbakning.
gerne inde på livet via dialogforum-
hus. Undervejs blev et nyt lovkrav
met får adgang til at aktualisere pro-
om koordinerende indsatsplaner
blemerne. Og det tror jeg har haft
indarbejdet i aftalen, hvilket var af
stor betydning,« siger Ole Ryttov.
stor betydning i forhold til at give
Samarbejde sat i system
I løbet af regionens første år blev
»Det tror jeg ikke man gjorde så
Aftalen blev lavet i et samarbejde
T E M A · TFDS 1–2018
19

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm