eTFDS 1-2018 - Side 20aftalen liv og konkret arbejdsred-
vigtigste slår fast, at ingen hverken
at få adgang til opstart af en inte-
skab.
misbrugsbehandlingen i kommu-
greret behandling.
nerne eller behandlingspsykiatrien
En brugbar aftale
Aftalen viste sig at blive et meget
brugbart papir, der som det aller-
»Kort sagt, hvis du søger hjælp
kan afvise en patient med den be-
hos kommunen for et misbrug, kan
grundelse, at patienten først skal
du ikke længere afvises med den
have afhjulpet andre problemer for
begrundelse, at du lige skal behandles for din psykiske sygdom først
og vice versa,« siger Ole Ryttov.
!
Organisering af arbejdet
I Psykiatrien i Region Syddanmark ved man ikke præcist, hvor
2013: Det Administrative Kontaktforum beslutter, at der som optakt til ar-
mange patienter, der har behov for
bejdet med sundhedsaftalerne 2015-2018 skal udarbejdes en fælles regio-
en koordinerende indsatsplan. Den
nal samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stof- el-
seneste opgørelse fra maj 2017 vi-
ler alkoholmisbrug. Aftalen bliver lavet af en arbejdsgruppe bestående af
ser, at 806 patienter har modtaget
alle interessenter. Samarbejdsaftalen sikrer, at de relevante parter indgår i
hjælp enten i form af koordinerende
en hensigtsmæssig og tydelig arbejdsdeling til gavn for borgeren og den-
indsatsplaner eller andre koordine-
nes netværk, herunder pårørende, venner mm.
rende indsatser siden 2015.
2014: Sundhedskoordinationsudvalget godkender den fællessamarbejdsaf-
Et kig i patientregisteret viser, at
tale mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner. En bærende del af
3606 patienter svarende til 9,3 pro-
strukturen er fire decentrale samordningsfora (PSOF).
cent af alle psykiatriske patienter i
2014: PSOF’erne nedsætter lokale implementeringsgrupper til at forestå
2017 havde misbrugsrelaterede pro-
implementeringsopgaven. Grupperne har arbejdet med opgaven siden
blemstillinger. Det er dog langt fra
primo 2015.
alle i denne målgruppe, som har ak-
2015: Implementeringen af samarbejdsaftalen går i gang, og de første re-
tuelle misbrug eller er så svært be-
gionale forløbskoordinatorer bliver ansat. I dag er der 20 forløbskoordina-
lastede af denne problemstilling, at
torer ansat i psykiatrisygehuset, nogle på fuldtid og andre på deltid.
de behøver ekstra hjælp, siger erfa-
2018: En regional konference den 7. juni skal markere udfasningen af im-
ringer. Og tallene giver således an-
plementeringen og overgang til almindelig drift. Konferencen skal bidrage
ledning til en vis optimisme.
til at lave status på den foreløbige indsats og markere en retning for den
fremtidige indsats.
»Vi har en fornemmelse af, at vi
er godt på vej i den rigtige retning.
Men vi må også erkende, at vi
20
TFDS 1–2018 · T E M A

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm