eTFDS 1-2018 - Side 22mangler et bedre datagrundlag. Til
ringen ansat 20 særlige forløbskoor-
omhu og kan begå sig både i en
det har vi brug for solid IT-under-
dinatorer i hel og halvtidsstillinger i
kommunal kultur og i det regionale
støttelse, som vi mangler i dag,« si-
den regionale psykiatri, som fik et
sundhedsvæsen. Og jeg tror ikke,
ger Ole Ryttov.
gensvar i den kommunale sektor.
man skal undervurdere de kvalifika-
De fik til opgave at følge patien-
tioner. For de skaber relationer med
terne på vej og skabe de rigtige
borgeren og følger vedkommende
kontakter hos kommunen og øvrige
på vej, så borgeren ikke mærker
interessenter.
overgangen som bump på vejen,
Forløbskoordinatorer
bygger bro
I tillæg til den særlige delaftale blev
der i forbindelse med implemente-
»De er valgt derude med stor
men får en god sammenhængende
oplevelse af den hjælp, vi i fællesskab stiller til rådighed,« siger Ole
Ryttov.
Forløbskoordinatorerne har fag-
!
Udvikling i antallet af koordinerende indsatsplaner
lige baggrunde som eksempelvis
socialrådgiver, sygeplejerske eller
2015: I projektperioden i andet halvår fik 87 patienter udarbejdet en koor-
ergoterapeut og er ofte ansat i en af
dinerende indsatsplan af en regional forløbskoordinator, og to borgere fik
lokalpsykiatrier. Så når patienten
udarbejdet en koordinerende indsatsplan af en kommune.
dukker op hos sin egen læge, kan
2016: I alt 193 patienter fik udarbejdet en koordinerende indsatsplan af en
lægen tage kontakt med koordina-
regional forløbskoordinator, mens 29 patienter fik udarbejdet en koordine-
toren via lokalpsykiatrien og få ind-
rende indsatsplan hos kommunen. Data viser imidlertid også, at yderligere
satsen sat i gang. Og på samme
74 borgere i regionalt regi og 82 i kommunalt regi fik lavet en koordine-
måde hvis patienten kommer fra et
rende indsats, uden at det dog har resulteret i en koordinerende indsats-
kommunalt døgntilbud.
plan.
»Kendetegnende for dem alle er,
2017: De første fem måneder fik 180 patienter udarbejdet en koordine-
at de er topprofessionelle. De ken-
rende indsatsplan af en regional forløbskoordinator, mens 14 patienter fik
der til mekanismerne i forskellige
udarbejdet en koordinerende indsatsplan hos kommunen. Data viser som
typer misbrug, og samtidig har de
året før, at der i de første 5 måneder tilsvarende blev lavet koordinerende
stor indsigt i psykiatriske diagnoser.
indsatser uden den tilhørende plan. Det blev til 63 indsatser i regionalt
Så det er viden frem for fordomme,
regi og 84 i kommunalt regi.
der bliver sat i spil,« siger Ole Ryttov.
22
TFDS 1–2018 · T E M A

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm