eTFDS 1-2018 - Side 23»Fremskridtene hos denne pa-
Ole Ryttov
tientgruppe optræder gradvist over
lang tid med opture og nedture. Så
Sygeplejefaglig direktør for Psykiatrien i Region
man skal have nogle særlige per-
Syddanmark siden 2008. Tidligere bl.a. handicap-
sonlige egenskaber for at kunne
og psykiatrichef i Ny Næstved Kommune, souschef
løse den type opgaver og bevare re-
i Psykiatrien i Storstrøms Amt, vicekontorchef i
lationen til patienten og de pårø-
Rehabiliteringsafdelingen i Fyns Amt, leder af alko-
rende, men så sandelig også med
holbehandlingen i Fyns Amt og kontorleder i
de forskellige professionelle samar-
socialpsykiatrisk kontor i Fyns Amt.
bejdspartnere. De personlige kom-
Ole.Ryttov@psyk.regionsyddanmark.dk
petencer i form af åbenhed, tålmodighed sammen med evnen og viljen til at se borgerens resurser frem
for mangler er afgørende,« fortsætter han.
Det hjælper at gøre noget
Psykiatrien i Region Syddanmark
har mere end 2.500 højt kvalificerede ansatte med en stærk faglig
selvforståelse. Gamle faglige forestillinger forsvinder ikke natten
over. Det har krævet både en kulturændring og en decideret faglig ændring blandt medarbejderne i den
syddanske psykiatri at få ændret vilkårene for denne patientgruppe.
»Der har været stop undervejs,
hvor jeg har tænkt: Det kan bare
ikke passe! Og vi har nok stadig
medarbejdere, som ser på verden
gennem fortidens briller i relation til
lige sammenhænge. Og budskabet
denne patientgruppe. Så vi må ikke
er kort fortalt: Det hjælper at gøre
stivne i afmagt, når vi støder på de
noget i fællesskab med borgeren,
her indlejrede forestillinger. Det af-
de pårørende og de, som har en ak-
gørende er, at vi ikke overser de
tie i et vellykket patientforløb ikke
signaler, som peger på, at tingene
mindst misbrugscentre og jobcente-
kører på andre måder, end det som
ret på et tidspunkt i forløbet. Også
er aftalt. Og det er ret afgørende, at
selv om det synes ørkesløst. Det vi-
vi sidder i en sygehusledelse, som
ser vores resultater indtil videre i
er nagelfaste og enige om, at også
rigt mål,« tilføjer han.
denne målgruppe skal tilgodeses
bedst muligt i behandlingsindsatsen, siger Ole Ryttov.
»Det er også vigtigt at have et
samlet fælles budskab at lægge
frem på forskellige måder i forskel-
Håb og ønsker for fremtiden
Der venter stadig en vedvarende
indsats fra sygehusledelsen i psykiatrien i Region Syddanmark. Det
handler om at være i dialog med syT E M A · TFDS 1–2018
23

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm