eTFDS 1-2018 - Side 29Udsatte-sektoren er en jungle af
spital, og erfaringerne herfra førte
differentierede tilbud, som for langt
til forankring og udvidelse af funkti-
de fleste personaler er et ukendt
onen til flere hospitaler i de efterføl-
land. Det kan være kontakt til her-
gende år.4;8 Aktuelt er der ansat 10
berger, forsorgshjem, rusmiddelbe-
socialsygeplejersker fordelt på alle
handlingsinstitutioner, væresteder,
hospitaler i Region Hovedstaden og
socialpsykiatriske botilbud, om-
fem i Region Midtjylland ved hen-
sorgscentre, støttekontaktpersoner,
holdsvis Aarhus Universitetshospital
sociale viceværter, gadeplansmedar-
og Regionshospitalet Horsens.
bejdere og gadesygeplejersker med
I tillæg hertil er der ansat en fag-
flere, som på hver deres måde skal
lig konsulent, som skal implemen-
bidrage til at støtte patienten i det
tere, understøtte og styrke kvalite-
videre forløb.
ten samt ensarte indsatsen på tværs
Socialsygeplejerskens indsats er
af hospitaler og regioner. Funktio-
kendetegnet af en anerkendende og
nen består både i konkret faglig
pragmatisk tilgang baseret på fag-
sparring til socialsygeplejerskerne,
lighed og specialistviden om socialt
undervisningsaktiviteter og forsk-
udsattes komplekse sundhedsmæs-
ning- og udviklingsprojekter. Alt
sige og sociale problemstillinger
sammen for at forbedre adgangen
samt indsigt i kompleksiteten og
til og udbytte af behandlingen for
kroniciteten i at være afhængig af et
socialt udsatte.
gelsen, skal der i lighed med andre
rusmiddel. De har ligeledes fokus
indlagte patienter foretages en god
på kontinuitet og medinddragelse af
indtil videre evalueret af flere om-
tilrettelæggelse af udskrivelsen for,
patienten og dennes ønsker og be-
gange og på forskellige hospitaler.
at den videre behandling kan lyk-
hov, som kan afvige fra det vi gene-
Samstemmende viser disse undersø-
kes. Der eksisterer aktuelt ikke det
relt forstår ved det gode liv.
gelser, at socialsygeplejersken gør
samme formaliserede samarbejde
mellem hospitalssektoren og udsatte-sektoren som mellem hospitalet og primærsektoren, eksempelvis
til hjemmeplejen.
Socialsygeplejerskeindsatsen er
en forskel for både de socialt ud-
Udbredelse af
fagligt funderet viden
I 2006 blev socialsygeplejerskeindsatsen pilotprøvet på Bispebjerg Ho-
satte og personalet. Patienterne oplevede, at socialsygeplejersken
havde en afgørende betydning for
deres indlæggelse. De følte sig velT E M A · TFDS 1–2018
29

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm