eTFDS 1-2018 - Side 30komne og imødekommet, og ople-
indsatsen ikke alene hviler på so-
socialt udsattes behandlingsbehov
vede, at der blev taget hånd om de-
cialsygeplejerskens skuldre, men
og tilbud. Men der er ingen tvivl
res problemstillinger også forhold
bliver et fælles fagligt kvalitetsløft i
om, at vi som ledere kan og skal
uden for hospitalet.
pleje og behandling til socialt ud-
gøre det endnu bedre for at opnå
Personalet følte sig bedre til at
satte. Dette kalder på en systema-
lighed i vores sundhedstilbud til
håndtere patientgruppen og ople-
tisk indsats, der kan øge persona-
denne sårbare gruppe.
vede at socialsygeplejerskens til-
lets faglige viden og færdigheder til
gang havde en positiv afsmittende
at løfte opgaven sammen med so-
brug for særligt individuelt tilpas-
cialsygeplejerskerne.
sede tilbud for at gennemføre den
effekt på deres adfærd.
4;6;7;8
15 socialsygeplejersker
er ikke nok
Velvidende at der er flere tusinde
socialt udsatte med komplekse problemer i Danmark, og at hospitalspersonalet generelt har begrænset
indsigt i deres svære sociale problematikker, er 15 socialsygeplejersker
langt fra tilstrækkelig til sikre en let
og lige adgang til udbytte af behandling. Næste skridt er derfor at
få udbredt socialsygeplejerskeindsatsen til alle landets hospitaler, så
lighed i behandling af socialt udsatte ikke er betinget af lokale og
regionale forskelle i tilgangen til
denne patientgruppe.
Samtidig er det vigtigt, at den
faglige, anerkendende og pragmatiske tilgang bliver en integreret del
af tilgangen til socialt udsatte, så
30
TFDS 1–2018 · T E M A
Socialt udsatte borgere kan have
På ledelsesniveau i Region Ho-
ordinerede behandling, og perso-
vedstaden er der aktuelt taget initia-
nalet må i visse tilfælde afvige fra
tiv til et seks-dages grundkursus i
at følge gængse retningslinjer og
»Sygepleje til socialt udsatte«. Målet
instrukser. Det er derfor en væsent-
med kurset er at tilvejebringe syge-
lig ledelsesopgave at støtte og
plejepersonale fagligt funderet vi-
bakke personalet op, når utraditio-
den og færdigheder om socialt ud-
nelle og pragmatiske løsninger skal
satte, hvilket kan skabe grundlag
findes, når udskrivelserne går i
for fælles sprog og forståelses-
hårdknude eller ved faglige uenig-
ramme samt en systematisk tilgang
heder blandt personalet.
til socialt udsatte. Første kursus lø-
De øverste ledere skal sikre stra-
ber af stablen i foråret 2018, og det
tegier, der forebygger, at hospita-
forventes, at der i de kommende år
lerne bidrager yderligere til ulighed
efteruddannes minimum 100 syge-
i sundhed samt bakke op om vær-
plejersker årligt.
dier og retningslinjer, der understøtter mere lighed i sundhed. Ledelses-
Ledere kan understøtte
lighed for socialt udsatte
Implementering af funktionen som
socialsygeplejerske i hospitalsvæsenet har haft en positiv effekt på
kvalitet, viden og respekt omkring
opgaven er derfor at sikre indsatser,
der proaktivt er med til at skabe
mere lighed i sundhed, så alle patienter gives lige mulighed for at få
udbytte af mødet med sundhedsvæsenet.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm