eTFDS 1-2018 - Side 35Figur 1.
Egen læge
Billeddiagnostisk
afdeling
Kirurgisk
afdeling
Kræftafdeling
– Stråleamb.
– Kemoamb.
Egen læge
penge. Svaret herpå har været spe-
tientens eget hjem, ofte via sund-
menhæng på tværs, viser erfarin-
cialisering af funktioner og enheder,
hedsteknologiske løsninger.
gerne fra Ledelse på Tværs, at opga-
hvilket har medført en geografisk
Endelig er vi som patienter via in-
ven i høj grad handler om organise-
spredning og organisatorisk opde-
ternetadgang blevet mere vidende
ring og ledelse: De rammer, som
ling af det sundhedsfaglige arbejde.
og undersøgende om vores syg-
sættes for udførelsen af det daglige
Dertil kommer, at koordineringsbyr-
domme, og vi har en forventning til
arbejde i patientforløbene. Via figur
den er steget, fordi langt flere aktø-
det offentlige sundhedsvæsen om,
1 og 2 demonstrerer vi, hvordan
rer er involverede i at koordinere ar-
at der leveres sammenhæng og ko-
den måde, vi ser opgaven på, kan
bejdet. Desuden lever vi længere
ordinering imellem de forskellige
have betydning for, hvad vi får mu-
med mere kroniske og samtidige
behandlingstilbud, så det enkelte
lighed for at se og dermed handle
sygdomme og udgifter til de kroni-
patientforløb hænger sammen.
på.
ske sygdomme er store (Statens Serum Institut, 2015).
Den medicinske og den organisa-
Som oftest præsenteres patient-
toriske kompleksitet i sundhedssek-
forløb lineært, hvilket figur 1 illu-
toren er således stigende, hvilket
strerer med et simpelt eksempel på
lingsgarantier og tidsrammer for
har betydning for arbejdet med at
en generisk kræftpatient.
specifikke services. Samtidig udvik-
skabe sammenhæng i patientforlø-
les nye metoder til diagnostik og
bene.
Tempoet er øget med behand-
sjældent et retvisende billede af,
behandling. Patientens hjem bliver i
stigende grad vigtigt under behandlingsforløbet, fordi mere og mere
behandling og pleje kan foregå i pa-
Den lineære sammenhæng giver
hvordan et patientforløb hænger
Det handler om
organisering og ledelse
Når det handler om at skabe sam-
sammen set ud fra et patientperspektiv, fordi den viser typen og
rækkefølgen af indsatser inddelt i
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 1–2018
35

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm