eTFDS 1-2018 - Side 38rende for arbejdet med at skabe or-
vet sammenhæng er ikke nødven-
den patientoplevede sammenhæng:
ganisatorisk sammenhæng.
digvis et godt mål for den organisa-
Hvordan de oplever sammenhæng i
toriske sammenhæng, fordi patien-
deres eget forløb over tid. En ind-
1. Der er forskel på patientoplevet
ter oftest oplever sammenhæng ved
sats for at forbedre den organisato-
og organisatorisk sammenhæng
dets fravær (Martin, 2010) og ikke
riske sammenhæng skal gå hånd i
For det første er det nødvendigt at
kan forventes at have viden om den
hånd med tiltag, der kan forbedre
skelne mellem patientoplevet og or-
interne organisering af det arbejde,
den patientoplevede sammenhæng.
ganisatorisk sammenhæng. Det er
som indgår i deres forløb. Inddra-
vigtigt, fordi udviklingsopgaven er
ger man patienter og pårørende i
2. Der er forskel på det arbejde,
forskellig, afhængig af om indsatsen
udviklingsarbejdet, anbefaler vi, at
der skal skabes sammenhæng i
er målrettet den ene eller den anden
man er meget opmærksom på hvil-
For det andet er det afgørende at se
form for sammenhæng.
ken form for sammenhæng, der fo-
på det konkrete arbejde, der skal
kuseres på.
skabes sammenhæng i, og ikke kun
Organisatorisk sammenhæng
kan resultere i en øget patientoplevet sammenhæng, men patientople-
!
Det, som patienter derfor kan
forventes at give feedback på, er
forløbsbeskrivelser, procedurer eller
standarder for arbejdet. I opgaven
Arbejdsspørgsmål
Som led i opgaven med at lede på tværs er der i projektet udarbejdet en række arbejdsspørgsmål, som kan ses her:
•A
t se opgaven or forstå behovet for sammenhæng
http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/uddannelse-udvikling-og-arbejdsmiljo/udvikling/inspiration/udgivelser/
ledelse-pa-tvars/at-se-opgaven-og-forsta-behovet-for-sammenhang/
•A
t etablere rammer for samarbejdet
http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/uddannelse-udvikling-og-arbejdsmiljo/udvikling/inspiration/udgivelser/
ledelse-pa-tvars/at-etablere-rammer-for-samarbejdet/
•A
t styrke de professionelle relationer på tværs
http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/uddannelse-udvikling-og-arbejdsmiljo/udvikling/inspiration/udgivelser/
ledelse-pa-tvars/at-styrke-de-professionelle-relationer-pa-tvars/
38
TFDS 1–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm