eTFDS 1-2018 - Side 39med at skabe sammenhæng på
get giver mening i forhold til deres
her. Det skal være samstemt og
tværs er det er vigtigt, at vi organi-
arbejde og formål. Herfra ved vi
støttet opadtil og ud af afdelingen,
serer rammer for sammenhæng på
også, at kliniske meningsdannere
og hvis det ikke understøttes af en
tværs, som tager højde for det klini-
og mellemledere har en meget vig-
systematisk organisering, som er
ske arbejdes karakter (eksempelvis
tig rolle og betydning i at drive så-
skræddersyet til konteksten, risike-
ambulant udredning eller behand-
danne processer (Dopson & Fitzge-
rer vi, at det er personbåret og der-
ling, initiel diagnostisk og behand-
rald, 2005; Urquhart, Porter, Sarge-
med i højere grad vilkårligt og af-
ling, elektiv kirurgi), og at vi inklu-
ant, Jackson, & Grunfeld, 2014).
hængigt af de ansatte, som er på ar-
derer det arbejde, som ikke er inde-
bejde på et givent tidspunkt.
4. Det kræver ledelsesmæssigt fokus
Det ledelses- og organiseringsar-
For det fjerde skabes sammenhæng
bejde, som skal til for at skabe ram-
højde for arbejdets karakter og den
i det daglige arbejde i driften med
merne for og støtte sammenhængs-
sammenhæng, det indgår i, kan de
enkelte patientforløb og i organise-
arbejdet i driften, består både af ud-
løsninger, der udvikles, både skabe
ringen af arbejdet, og dette kræver
vikling og tilpasning af organiserin-
organisatorisk sammenhæng lokalt
vedholdende ledelsesmæssig fokus
ger, der støtter den kliniske sam-
og på tværs.
på opgaven. I driften skabes sam-
menhæng, og det løbende ledelses-
menhængen i det daglige arbejde,
arbejde for at holde fokus og op-
3. Strukturer er nødvendige,
som ledere og medarbejdere laver
mærksomhed på den organisatori-
men ikke tilstrækkelige
hver dag i patienters forløb.
ske sammenhæng.
holdt i formelle beskrivelser.
Når udviklingsarbejdet tager
For det tredje kan rammer og struk-
Til patienterne formidles denne
turer (eksempelvis fælles retnings-
form for sammenhæng typisk på
linjer eller møder) støtte og vedlige-
skrift og i tale: »Når du går herfra i
holde samarbejde på tværs, men de
dag, sender vi besked til vores kol-
er i sig selv ikke tilstrækkelige. Det
legaer i afdeling X, som du skal til
er helt afgørende, hvordan aftalen,
undersøgelse hos på mandag. Når
retningslinjen eller fællesmøderne
de har set dig, så skal du tilbage
omsættes til daglig praksis.
hertil, og så ses vi om 2 uger, når
Fra implementeringsforskningen
du kommer ind for at få svar på un-
ved vi, at det er vigtigt, at de med-
dersøgelse Y«. Men dette vigtige ar-
arbejdere, som skal arbejde med et
bejde risikerer at blive sårbart, hvis
tiltag i praksis, kan se hvordan tilta-
sammenhængsarbejdet kun udføres
Tre elementer
i ledelsesopgaven
Ledelsesopgaven med at skabe sammenhæng på tværs består i forlængelse deraf af tre elementer: Se opgaven, etablér rammerne for samarbejdet og styrk de professionelle relationer.
A. At se opgaven
Den måde, vi organiserer os på, betyder noget for, hvordan ledere og
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 1–2018
39

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm