eTFDS 1-2018 - Side 42helheden af arbejdet i patienternes
C. At skabe relationerne
dens bidrag og faglighed, har også
forløb (for eksempel alle indsat-
Sidst, men ikke mindst, handler det
vist sig at have stor betydning i at
serne i en type kræftbehandling), på
om at have opmærksomhed på be-
lede på tværs og skabe organisato-
sit eget bidrag (for eksempel stråle-
tydningen af at opbygge og vedlige-
risk sammenhæng.
terapi) og på det sammenhængsar-
holde gode, professionelle relationer
bejde, der allerede pågår. I udvik-
på tværs både i klinikken og på le-
spekt udvikles (eller afvikles) over
lingsprocessen kan man også med
delsesniveau. Erfaringerne fra Le-
tid. Derfor er det også en del af le-
stor fordel invitere patienter og på-
delse på Tværs er, at betydningen af
delsesarbejdet at skabe og vedlige-
rørende til en dialog for at få deres
gode professionelle relationer kan
holde gode samarbejdsrelationer på
perspektiv på systemets evt. blinde
blive overset i en presset hverdag,
eget niveau samt at have øje for de
pletter.
men at de har stor betydning for det
vilkår, som medarbejderne har for at
daglige samarbejde og kan opbyg-
danne og vedligeholde relevante
typisk resultere i nogle temaer og
ges over tid. Blandt andet støttet af
samarbejdsrelationer.
tiltag som for eksempel udvikling af
de rammer, som skabes på tværs.
gruppebaseret patientundervisning,
Men også andre, mere oversete
Denne første del af processen vil
udvikling af elektronisk behand-
aspekter af hverdagens arbejde, er
lingsplan eller etablering af kontakt-
betydningsfulde. Eksempler herpå
teams. Tiltagene skal herefter afprø-
kan være, hvordan vi i det subtile i
ves, eventuelt justeres og imple-
sprog og handling markerer tilhørs-
menteres, før de integreres i de
forhold eller afstand (»dem/os«, »vo-
daglige rutiner i og mellem eksem-
res kollegaer«) over for hinanden og
pelvis to afdelinger eller enheder.
med og omkring de fælles patienter.
Implementeringen kan som
Fra forskning i distribueret ar-
nævnt være ressourcekrævende og
bejde ved vi, at kendskab til hinan-
nødvendiggør både ledelsesfokus og
den, fysisk afstand og umiddelbar
vedholdenhed. Erfaringerne fra pro-
tilgængelighed, samt oplevet fælles
jektet peger på, at et grundigt forar-
kontekst er vigtige for samarbejde i
bejde med at organisere gode ram-
praksis (Hinds & Bailey, 2003; Hinds
mer, der er tilpassede og støtter til-
& Mortensen, 2005; Hinds & Cram-
taget, er godt givet ud, når det skal
ton, 2014). Andre elementer, eksem-
omsættes til praksis i hverdagen.
pelvis tillid til og respekt for hinan-
42
TFDS 1–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Dette er vigtigt, fordi tillid og re-
Bare gå i gang,
der er masser at bygge på
Man kan skabe de formelle og organisatoriske rammer for sammenhæng via forløbsbeskrivelser, standarder, samarbejdsaftaler med
mere. Men sammenhæng i praksis i
den enkelte patients forløb skabes,
når disse rammer fyldes ud igen og
igen i hvert patientforløb. Sammenhæng er altså ikke et stabilt resultat,
som kan opnås en gang for alle.
Sammenhæng skabes kontinuerligt af de mennesker, som interagerer i praksis i hverdagens sundhedsvæsen – også patienter og deres pårørende. Den gode nyhed er, at der

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm