eTFDS 1-2018 - Side 44Ledelse i det moderne sundhedsvæsen:
Fokus på samskabelse
Psykiatrien i Region Nordjylland arbejder med samskabelse
for at skabe sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum.
Af Jan Mainz, Anette Sloth
og resultatbaseret styring for sten-
grundlæggende behov for, at vi af-
og Tina Gram Larsen
død.2-4
klarer, hvilke principper der skal
Grundlæggende er der imidlertid
ligge til grund for styring og offent-
Ledelse og styring er centrale te-
en tro på, at offentlig ledelse gør en
lig ledelse. Med andre ord: Hvad er
maer på den sundhedspolitiske og
forskel. Den igangværende debat
vores visioner for styring og ledelse
sundhedsfaglige dagsorden i sund-
signalerer, at der er behov for le-
i den offentlige sektor?
hedsvæsenet. Derfor er offentlig le-
delse, god ledelse og helst mere le-
På opfordring er vi blevet bedt
delse og styring genstand for stor
delse. Indimellem er der en næsten
om at give vores bud på, hvordan vi
bevågenhed og diskussion. Det cen-
overdreven opfattelse af, at alle ud-
ser og forvalter offentlig ledelse i
trale spørgsmål er, hvilke principper
fordringer i den offentlige sektor
psykiatrien. I sagens natur kan vi
vi skal lægge til grund for styring
kan løses ved hjælp af mere og
ikke tale på vegne af psykiatrierne i
og ledelse i sundhedsvæsenet?
bedre ledelse. Når man følger dis-
Danmark. Artiklen fokuserer derfor
kussionerne, kan man få opfattel-
på, hvordan vi ser på ledelse med
bedt om tilgivelse for, at de tog fejl
sen, at et »quick fix« kan løse de
udgangspunkt i Psykiatrien i Region
i deres anbefalinger til styring af og
udfordringer, som vi står overfor. Vi
Nordjylland. Vi tager udgangspunkt
skal bare indføre »tillidsbaseret le-
i, hvad offentlig ledelse er for os, og
ledere har i den offentlige debat er-
delse«, eller »værdibaseret ledelse«,
hvorfor vi mener, at offentlig le-
klæret styringsparadigmer for døde.
eller »kvalitetsledelse«, eller hvad vi
delse er noget særligt. Vi har valgt
Der har eksempelvis været kø ved
nu kalder det.
at se på den historiske erfaring med
Der er ledere og forskere, der har
ledelse i
sundhedsvæsenet.1
Andre
håndvasken med hensyn til at erklære især New Public Management
44
Et »quick fix« løser imidlertid
styring og offentlig ledelse med ud-
næppe vore udfordringer. Der er
gangspunkt i de mest dominerende
TFDS 1–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm