eTFDS 1-2018 - Side 45styringsparadigmer inden for of-
politiserede omgivelser, er vigtige
lige sektor vil flere styringsparadig-
fentlig ledelse. Og endelig beskriver
kompetencer.5-7
mer ofte være i spil på samme tids-
vi, hvilken vej vi har valgt at gå.
Offentlig ledelse
er noget særligt
Styring og ledelse i offentlige organisationer er noget særligt og adskiller sig fra ledelse i private organisationer, fordi den offentlige sektor i
sidste ende styres af en folkevalgt
politisk ledelse.5-7 Samspillet mellem
politik og administration beskrives
som den parlamentariske styringskæde, hvor vælgerne sammensætter
den parlamentariske forsamling, der
udpeger og kontrollerer regeringen,
som styrer embedsværket, der regulerer og leverer service til borgere
og brugere. Dette indebærer, at de
offentlige ledere er underordnet de
folkevalgte ledere.5-7
Det betyder, at den administrative topledelse hele tiden skal sikre
sig et klart mandat og forhandle sit
ledelsesrum, så lederen kender det
ledelsesmæssige handlerum.5-7 Det
betyder, at topledelsens fornemmelse for, hvad politikerne mener
og ønsker, samt dens evne til at yde
politisk rådgivning og manøvrere i
Offentlig ledelse adskiller sig
punkt.5-7 De kan hver især være do-
også fra ledelse i private organisati-
minerende og i indbyrdes konkur-
oner ved, at der er flere og mere
rence i forskellige dele af den of-
komplicerede målsætninger i spil i
fentlige sektor.
offentlige organisationer. Private or-
Vores pointe er således: Det
ganisationer domineres ofte af en
handler ikke om at vælge det ene el-
målsætning om at skabe størst mu-
ler det andet styringsparadigme. Vi
lig profit til
ejerne.5-7
Offentlige le-
mener i stedet, at vi skal anvende
dere skal både i deres daglige virke
de respektive styringsparadigmer
og i deres politiske rådgivning tage
eller dele deraf i forhold til, hvor de
hensyn til en række forskellige nor-
giver den bedste mening. Som of-
mer og regler samtidig med, at of-
fentlige ledere skal vi derfor have
fentlighedens øjne hviler på dem.
det, man kunne kalde for strategisk
Evnen til at vurdere, hvad der er
passende
adfærd,5-7
og evnen til at
kommunikere i offentligheden er så-
hurtighed og kunne skifte perspektiv, afhængig af problemstillingen.
De dominerende styringsparadig-
ledes centrale kompetencer hos of-
mer i den offentlige sektor efter an-
fentlige ledere. Endelig er den of-
den verdenskrig er Old Public Ma-
fentlige sektor i langt højere grad
nagement (OPM), New Public Ma-
end private organisationer i medier-
nagement (NPM) og New Public
nes og dermed i offentlighedens sø-
Governance (NPG).5-7
gelys.5-7
Offentlige
styringsparadigmer
Styringsparadigmerne er teoretiske
beskrivelser om, hvordan man kan
styre, hvordan man styrer, og hvordan man bliver styret. I den offent-
OPM: Fokus på regler,
retningslinjer og regelstyring
OPM var omdrejningspunktet og dominerende for udviklingen af den
offentlige sektor umiddelbart efter
anden verdenskrig.5-7 Kernen i OPM
er, at politik og bureaukrati er ad-
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 1–2018
45

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm