eTFDS 1-2018 - Side 47skilt. Den grundlæggende ide er, at
sikre, at lovenes og dermed politi-
erne, 1990erne og 2000erne. Ideen
politikerne producerer den politik,
kernes intentioner føres ud i livet, så
om, at offentlige organisationer skal
der skal implementeres, hvorefter
anvendelsen af tvangsforanstaltnin-
måle og styre deres ydelser, er såle-
embedsmændene skal omsætte poli-
ger begrænses, og patientrettighe-
des kerneelementer i NPM. Offent-
tikken til regler og retningslinjer,
der sikres.
lige institutioner skulle ifølge NPM
som herefter skal
efterleves.5-7
Et eksempel på uhensigtsmæssig
styres på grundlag af mål- og ram-
brug af OPM-principperne er kvali-
mestyring. Resultatmåling skulle
derne, der skal være gode til at lytte
tetsområdet. Den Danske Kvalitets-
styrkes, så der kunne præsteres
til politikerne, respektere deres be-
model (DDKM) var således udtryk for
mere for mindre.5,6,9 Samtidig sæt-
slutninger og omsætte disse til brug-
udpræget regelstyring med i størrel-
ter NPM borgeren eller »kunden« i
bare regler, således at beslutnin-
sesordenen 80 akkrediteringsstan-
centrum. I sundhedsvæsenet hand-
gerne kan føres ud i livet. I løbet af
darder med tilhørende mere end 400
lede det om at sætte »patienten i
1970erne opstod en voksende kritik
akkrediteringsindikatorer, som ho-
centrum«.10 Borgerne skulle have
af OPM. Det er blevet kritiseret, at
spitalerne skulle opfylde for at opnå
mulighed for at vælge leverandør af
OPM’s regelstyre begrænsede de of-
akkreditering. DDKM kan således be-
velfærdsydelser, og »pengene skulle
fentlige ledere i forhold til fleksibel
tragtes som et eksempel på OPM,
følge borgeren«.
og mere effektiv håndtering af deres
hvilket som bekendt gav anledning
NPM gav de offentlige ledere et
ressourcer. Endelig blev det kritise-
til alvorlig kritik af omfanget af do-
større ansvar. Politikerne fastlægger
ret, at den offentlige service blev for
kumentation og registrering.8,10
de overordnede politiske og økono-
OPM stiller begrænsede krav til le-
miske rammer, som skal udfyldes af
dyr og for dårlig og ikke udviklede
sig som konsekvens af manglende
konkurrence.5-7
I psykiatrien kan vi
ikke undvære OPM i relation til håndtering af eksempelvis psykiatriloven
og sundhedsloven, som spiller en
central rolle for ledelsesopgaven i
psykiatrien.
Eksempelvis tvangsforanstaltninger og patientrettigheder er alvorlige
problemstillinger, hvor vi arbejder
regelret efter OPM-principper for at
NPM: Markedsgørelse
af den offentlige sektor
I forlængelse af kritikken af OPM
blev NPM introduceret for at markedsgøre den offentlige sektor i et
forsøg på at effektivisere den og
skabe mere offentlig værdi for pengene. Målet var at skabe en offentlig
sektor, der fungerede bedre, og som
kostede mindre.5,6
NPM var dominerende i 1980-
lederne med henblik på at skabe udvikling og forandring.5,6
Op igennem 2000erne begyndte
kritikken mod NPM imidlertid at
tage til, idet NPM angiveligt havde
haft en række negative konsekvenser i form af voksende krav om dokumentation og kontrol, som kannibaliserede tid fra kerneopgaven og
undergravede de offentligt ansattes
motivation.1-3,5,6
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 1–2018
47

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm