eTFDS 1-2018 - Side 48I psykiatrien som i andre dele af
den offentlige sektor mærker vi
fortsat NPM. Så rygtet om NPM’s
død er stærkt overdrevet. Performance-indikatorer i relation til udrednings- og behandlingsret, tvang,
FMK etc. er inspireret af NPM. Egentlig forekommer det rimeligt, at et
offentligt sundhedsvæsen skal dokumentere sit værd og være gennemsigtigt og gennemskueligt, når
målene vel at mærke er relevante
for kerneopgaven, og omfanget af
målinger giver mening.
Der er da også eksempler på, at
NPM har effekt. Figur 1 illustrerer
udviklingen i opfyldelse af udredningsret for i Psykiatrien i Region
Nordjylland i perioden 2015-2017,
mens figur 2 viser nedbringelse af
bæltefiksering i samme periode.
Disse eksempler indikerer, at centralt fastsatte målsætninger kan
være incitamenter til forbedrede resultater. Ligeledes har NPM givet
den offentlige sektor fokus på dem,
det hele drejer sig om, altså brugerne af offentlige ydelser og for
sundhedsvæsenets vedkommende
patienterne.
48
NPG: Netværksstyring
baseret på samarbejde
Efter NPM var der behov for et styringsparadigme, der kunne skabe
ny energi, øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor.5,6 NPG fokuserer især på mulighederne for at
erstatte hierarkisk og markedsbaseret styring med netværksstyring baseret på samarbejde mellem gensidigt afhængige offentlige og private
aktører.5,6,9
Ifølge Torfing kan NPG modsvare
de komplekse problemstillinger,
som det moderne samfund står
overfor ved at bringe relevante og
berørte parter sammen i netværk
og partnerskaber i et integreret
samarbejde, hvor medarbejdere fra
forskellige forvaltninger og faggrupper sammen med borgere går sammen om at yde helhedsorienterede
offentlige ydelser.5,6
NPG lægger vægt på balance
mellem regel, -mål- og resultatstyring og tillid og tillidsbaseret ledelse, hvor der kun måles på få resultatmål, og det decentrale råderum udvides for at øge kvaliteten af
offentlige ydelser ved tværgående
samarbejde og innovation og nye
TFDS 1–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
ledelsesformer.5,6 De offentlige ledere skal i NPG træde i karakter
som netværkere og igangsættere,
der bringer relevante fagpersoner
og berørte aktører sammen, og faciliterer mulighed for samskabelse
blandt deltagende parter som brugere, borgere, private interessenter, civilsamfundsorganisationer og
kvalificerede fagpersoner.5,6,9,11
Tankegangen er, at komplekse problemer må løses ved at bringe relevante interessenter, aktører og
medarbejdere sammen og etablere
netværk og partnerskaber.5,6,9,11
Denne måde at tale om styringsparadigmer på taler ind i forhold til
samskabelse som motoren for fornyelse. Vi mener, at NPG tilbyder
nogle interessante perspektiver for
offentlig ledelse. Den grundlæggende ide med at etablere netværk,
som skal styre efter mål, men som
selv har frihed til at vælge, hvordan
målene nås og udvikles, giver god
mening i psykiatrien.
Vi ser relevante muligheder for
samskabelse inden for faggrupper,
imellem faggrupper, mellem faggrupper og brugerne i form af patienter og pårørende, og på tværs af

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm