eTFDS 1-2018 - Side 52Etablering af Peer Board
som konsulent for psykiatriledelsen
skabelse. Enheden skal udgøre ram-
I 2015 etablerede vi et Peer Board,
med kontor ved siden af psykiatridi-
men for fremtidens arbejde med sy-
som er bemandet af nuværende og
rektøren. Mottoet for Peer Boardet
stematisk samskabelse mellem pa-
tidligere brugere i psykiatrien. Peer
er »Nothing about us, without us«.
tienterne og sundhedsprofessio-
Boardet skal sikre, at brugernes i
Peer Boardet har vist sin store
form af patienternes og de pårøren-
værdi ved at skabe og udvikle en
des stemmer bliver hørt og inddra-
række initiativer, som fremgår af ne-
ges i alle relevante initiativer. Peer
denstående
faktaboks.14,15
nerne.
Enheden skal udgøre »maskinrummet« for udvikling af initiativer
og facilitering af processer, der vedrører forbedring og udvikling af pa-
Boardet refererer organisatorisk til
psykiatriledelsen, og Peer Boardet
Enhed for Samskabelse
tientforløbet – ikke for patienter og
understøttes af en tidligere psykia-
Nu ønsker vi at gå videre ved at
pårørende, men med patienter og
tribruger, der er ansat i psykiatrien
etablere en egentlig Enhed for Sam-
pårørende. Enheden bemandes med
to ansatte, den ene med stor brugerbaggrund i psykiatrien og den
!
Peer Board
anden med klinisk psykiatrierfaring
og forskningserfaring med samska-
•K
valificering af Psykiatriplanen 2015-2020
• Idegenerering til pårørende undervisning i Enhed for
Personlighedspsykiatri
• Kvalificering af patientens team med Peer Board
• Idegenerering til udvikling af FAM på Nyt Ålborg Universitetshospital
(NAU) med Peer Board
• Idegenerering til udvikling af intensivt sengeafsnit med Peer Board
• Møbeldesign til NAU med Peer Board
• Udvikling af udskrivelsesguide med Peer Board
• Udvikling af redskaber til dialog og netværksarbejde med Peer Board
• Kvalificering af PROM med Peer Board
• Idegenerering ifm. etablering af psykiatriens særlige sengepladser med
Peer Board
•U
dvikling af smartphone-appen MindFrame
belse.
Enheden skal bidrage med at
sikre, at initiativer er værdiskabende, og enhedens arbejde baseres på at inddrage velafprøvede metoder.14-15
Enhed for Samskabelse er en
strategisk satsning, der skal bidrage
til at skærpe opmærksomheden i
psykiatrien til systematisk samarbejde med patienter og pårørende i
udviklings- og forbedringsinitiativer.
Enhedens mål er at samskabe gode
og innovative løsninger til at øge
fremmøde og sikkerhed, give mere
52
TFDS 1–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm