eTFDS 1-2018 - Side 53effektive resultater og øge graden
Spørgsmålet er, om vi håndterer
refleksion over, om der er dokumen-
af patienters- og pårørendes til-
ledelsesopgaven med lige så stor al-
tation for det pågældende initiativ.
fredshed.
vor? Vi mener, at der bør være
Forfatterne beskriver, at når ledel-
endnu større fokus på egentlig le-
sesinitiativer implementeres, skyldes
deruddannelse både for sundheds-
det, at initiativerne passer ind i den
professionerne og DJØF´erne, så vi i
ideologi, som lederne tror på, og
lighed med formelle krav for at be-
dermed ikke, om der er evidens for
handle patienter også skal have for-
det pågældende initiativ.
Perspektiver for
offentlig styring og ledelse
Vi har i denne artikel valgt at have
fokus på, hvad styringsparadigmerne tilbyder styring og offentlig
ledelse i et psykiatriperspektiv. Vores konklusion er, at styringsparadigmerne giver konstruktive muligheder for at udfylde ledelsesrummet
for den offentlige leder. Opgaven
som offentlig leder er at udøve strategisk hurtighed og skifte perspektiv mellem styringsparadigmerne afhængigt af hvilken opgave, der skal
løses.
Spørgsmålet er så, hvordan det
står til med ledelsesopgaven i sundhedsvæsenet?
Når patienter bliver behandlet i
sundhedsvæsenet, lægger vi vægt
på, at de, der skal udføre behandlingen, har særlige kompetencer, eksempelvis speciallægeautorisation.
Ligeledes lægger vi vægt på, at behandlingen er evidensbaseret, det
vil sige baseret på et videnskabeligt
grundlag.16-18
mel lederuddannelse, der lever op til
evidensbaserede principper.
Vi betragter således ledelse som
16-18
Spørgsmålet er, om vi kan genfinde denne ledelseskultur i det danske sundhedsvæsen? Vi kan konsta-
en regelret fagdisciplin, der kræver
tere, at evidens ikke fylder meget i
kompetencer. Vi skal derfor væk fra
debatten om ledelse i sundhedsvæ-
den folkelige opfattelse af, at ledelse
senet. I vid udstrækning prøver vi at
er en kunstart, som »man bare kan
imitere det, vi ser omkring os. Det
eller ikke kan«. Ledelse kræver kom-
er ligeledes et dilemma, at store le-
petencer.
delsesinterventioner indføres uden
Hvordan står det til med udførel-
evaluering og vidensopsamling. Står
sen af ledelsesopgaven? Sikrer vi, at
vi over for ledelsesudfordringer, sø-
ledelsesopgaven udføres på grund-
ger vi sjældent hjælp i ledelseslitte-
lag af bedste evidens eller på grund-
raturen.16-18
lag af velbeskrevne teorier?
Forfatterne til »The knowingdoing-gap«, Jeffrey Pfeffer og Robert
L Sutton, angiver, at størstedelen af
ledelsesmæssige beslutninger hviler
på gamle antagelser, myter, ideologier, håb og frygt og kun i begrænset omfang på evidens.16-18 De angiver, at ledelsesbeslutninger kopieres
fra virksomhed til virksomhed uden
Behov for
evidensbaseret ledelse
Moderne ledelse bør være velbeskrevet og hvile på et veldokumenteret
grundlag. Der er således behov for
at etablere en ledelsestradition og
kultur, der hviler på evidens og ikke
på udokumenterede myter, »synsninger« og »troninger«. Vi hilser det
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 1–2018
53

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm