eTFDS 1-2018 - Side 54
velkommen, at der er aktuelt er
Referencer
iværksat en række initiativer.
Regeringen har nedsat en ledelseskommission, der skal komme
med konkrete anbefalinger til hvilke
indsatser, der kan fremme og understøtte en styrkelse af ledelseskvaliteten i den offentlige sektor.19
Der er ligeledes præsenteret et
1 Gjørup, J., Hjortdahl, H., Jensen, T., Lerborg, L., Nielsen. C., Refslund, N.,
Winkel, J.S. (2007, 29. marts). Kronik: Tilgiv os – vi vidste ikke, hvad vi
gjorde. Politiken. København. Lokaliseret maj 2015 på: http://politiken.dk/
debat/kroniken/art5480243/Tilgiv-os-vi-vidste-ikke-hvad-vi-gjorde.
2 Thorup M.-L. (2016, 7. november). Kronik: New Public Management er afgået ved døden. Information. København. Lokaliseret november 2016 på:
nyt kvalitetsprogram for det danske
https://www.information.dk/indland/2016/11/new-public-management-af-
sundhedsvæsen. I Det Nationale
gaaet-ved-doeden
Kvalitetsprogram beskrives det, at
der er behov for nytænkning af den
3 Information. New Public Management er afgået ved døden. Interview med
måde, vi styrer sundhedsvæsenet
Adam Wolf. https://www.information.dk/indland/2016/11/new-public-ma-
på. Man ønsker at udvikle styringen
nagement-afgaaet-ved-doeden
i sundhedsvæsenet »fra bureaukratiske proceskrav til fokus på konkrete
mål og resultater, der giver mening
for patienter og personale«. Fokus
skal angiveligt ændres fra et ensidigt fokus på aktivitet og produkti-
4 Møller, M. Ø., Iversen, K. & Andersen, V. N. (2016). Review af Resultatbaseret Styring: Resultatbaseret styring på grundskole-, beskæftigelses- og socialområdet. København: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og
Regioners Analyse og Forskning.
5 Torfing, J. (2013). Offentlig ledelse i et styringsperspektiv: før, nu og i
vitet til nye styringsinstrumenter,
fremtiden. I: Agger, A, & Löfgren, K. (Red.), Politik og administration
der har et balanceret fokus på akti-
(s. 195-214). København: Hans Reitzels Forlag.
vitet, kvalitet, resultater og omkostninger.20 Som en del af Det Natio-
6 Andersen LB., Greve C., Klausen KK., Torfing J. Offentlige styringsparadig-
nale Kvalitetsprogram er der ligele-
mer: Konkurrence og sameksistens. Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
des etableret et ledelsesprogram for
København 2017.
ledere i regionerne og kommunerne.
Det bliver interessant at se, hvorledes disse initiativer kan bidrage til
7 Klausen, Kurt Klaudi (2001). Skulle det være noget særligt?
København: Børsen Offentlig Ledelse.
offentlig ledelse.
54
TFDS 1–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm