eTFDS 1-2018 - Side 6Projektorganisering på tværs
SOMV er etableret som et tværsektorielt udviklingsprojekt med en
styregruppe på tværs af sektorer og
forvaltningsområder. Styregruppens
beslutningskompetence i egen organisation har vist sig afgørende for at
sikre fremdrift og forankring.
Et forretningsudvalg med repræsentanter fra styregruppen har været med til at sikre mulighed for at
træffe hurtige beslutninger, som har
haft betydning for projektets frem-
ansat i både deltids- og fuldtidsstil-
drift. Møderne i forretningsudvalget
linger i SOMV. Deltidsstillingerne
er afholdt med fremmøde eller via
har betydet, at medarbejderne har
telefonkonferencer.
rødder og arbejdstid i de organisati-
Projektmedarbejderne er forank-
oner, der samarbejdes med omkring
ret i et flerfagligt projektteam på
de sårbare borgere, hvilket kan
tværs af sektorer og forvaltnings-
være med til at sikre forankring og
områder. Projektteamet er sammen-
et godt kendskab på tværs.
sat, så det samlet favner kompeten-
En projektleder har været ansvar-
cer inden for sygepleje, psykiatri,
lig for den daglige projektledelse,
det socialfaglige og pædagogiske
mens det personalemæssige ansvar
område. Medarbejderne har været
har været placeret hos medarbejder-
Figur 1: Projektorganisering på tværs af sektorer og forvaltningsområder
Styregruppe
Forretningsudvalg
• Vicedirektør, Nykøbing Falster Sygehus
• Repræsentanter fra styregruppen
• Ledende oversygeplejerske, Psykiatri Syd
• Centerchef for Social- og handikap, Guldborgsund (formand)
• Centerchef, Center for Sundhed & Omsorg, Guldborgsund
• Sundheds- og Ældrechef, Lolland
• Stedfortræder i Center for socialpsykiatrien, Lolland
• L ægelig udviklingskonsulent, Region Sjælland
• Programchef, Region Sjælland, Broen til Bedre Sundhed
Programkontoret Broen til Bedre Sundhed
•P
rogramchef, Broen til bedre Sundhed
•L
ægefaglig konsulent
Projektleder
• Analysekonsulent
• Kommunikationsmedarbejder
Syddansk Universitet
6
Projektmedarbejdere
Udvikling af en fælles ydelses-
• Et erfagligt projektteam på tværs af fagområder og sektorer
og omkostningsdatabase
TFDS 1–2018 · T E M A

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm