eTFDS 1-2018 - Side 60ciale i regionens forholdsvist nyop-
ges internt i Region Hovedstaden,
rettede Center for Ejendomme (CEJ).
mens flytterådgivning og den fysi-
»Jeg har hørt på vandrørene, at
ske flytning købes eksternt. Region
der er er steder i landet, hvor bud-
Hovedstaden er i gang med at op-
gettet for flytteprocessen er langt
føre omkring 500.000 kvadratme-
overskredet. I Center for Ejen-
ter nybygget hospital på en række
domme er vi blandt andet derfor
matrikler.
meget bevidste om at tage flytte-
»Center for Ejendomme følger
processen alvorligt og at have re-
planlægning og gennemførelse af
spekt for, hvor afgørende en god og
de igangsatte hospitalsflytninger på
betids planlægning er. Planlægning i
Rigshospitalets Nordfløj og på Her-
god tid og med inddragelse af alle
lev Hospital og Gentofte Hospital i
nødvendige kompetencer hjælper
Herlev for at opsamle viden til brug
også til, at vi kan overholde vores
for de fremtidige hospitalsflytnin-
princip om at tilstræbe business as
ger, som Center for Ejendomme skal
usual under og efter flytningen,«
stå for,« oplyser Mette Mylin.
udtaler hun.
»Vi er meget bevidste om at tage
»Med etablering af Center for
flytteprocessen alvorligt og have
Ejendomme har Region Hovedsta-
respekt for, hvor afgørende en
den mulighed for at samle kræf-
god og betids planlægning er.«
terne og udvikle flyttearbejdet som
speciale. Det er dog vigtigt at un-
Mette Mylin, enhedschef i Center for
derstrege, at Center for Ejendomme
Ejendomme, Region Hovedstaden
er en ganske ung virksomhed, som
stadig er i en opbygningsfase og
indtil videre har vi ikke erfaring
med flytning af hospitaler til nybyggeri,« siger Mette Mylin.
Hun oplyser, at CEJ som udgangspunkt arbejder ud fra et princip om, at flyttekoordination foreta-
60
TFDS 1–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
En flytning er kompleks
Direktør Jens Sauer ved alt om, hvor
komplekse flytninger af afdelinger
og hospitaler kan være. Han er måske den mand i Danmark, som har
mest ekspertise med store flytninger med firmaet A2Z Move Management, der blandt andet har A.P. Møller og Rambøll på kundelisten.
Førstnævnte hjalp han og A2Z
Move Management henover en
weekend med at tilføre 1.200 arbejdspladser til A.P. Møllers hovedsæde på Esplanaden i København

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm