eTFDS 1-2018 - Side 8en partner, som blandt andet kan
rækkefølgen på de problemstillin-
støtte dem i at »navigere i syste-
ger, der skal arbejdes med.
merne«. Med SOMV har vi over tid
Vi fokuserer altid på borgerens
udviklet en funktion i tæt dialog
basale behov først, herunder at få
med borgerne, som vi kalder borge-
styr på økonomi, bolig, mad i køle-
rens forløbspartner.
skabet og tryghed i hverdagen. De
Forløbspartnerne har blandt an-
aftalte indsatser sættes i gang, ko-
det lavet opsøgende arbejde på sy-
ordineres og følges tæt ud fra indi-
gehuset og i psykiatrien. Gennem
viduelle behov på tværs af eksem-
dialog med frontpersonalet har de
pelvis jobcenter, misbrugscenter,
drøftet sårbare borgere, som poten-
hjemmepleje, ambulatorier, psykia-
tielt kunne have behov for støtte.
trien eller praktiserende læge.
Forløbspartneren har derved haft
Forløbspartneren støtter derved
mulighed for at udfylde funktionen
den sårbare borger i at skabe over-
som bindeled mellem borger, syge-
blik og sikrer, at forskellige indsat-
hus og kommune – og vel at mærke
ser både tager udgangspunkt i bor-
ikke som erstatning for aftalte kom-
gerens individuelle behov og bliver
munikationsveje.
koordineret bedst muligt – på tværs
Alle borgere i SOMV er tilbudt
af både fagområder og sektorgræn-
hjemmebesøg af en forløbspartner,
ser. Et hyppigt anvendt værktøj her-
hvor en samtale med udgangspunkt
til har været anvendelse af den ko-
i borgerens livssituation har været
ordinerende indsatsplan, som er ud-
med til at skabe overblik over bor-
videt i SOMV til også at omfatte fy-
gerens ressourcer, udfordringer og
siske sygdomme og sociale udfor-
behov. Det afklares, hvordan borge-
dringer.2
ren ønsker at lade sig støtte i mødet
Forløbspartneren har haft kom-
med social- og sundhedsvæsenet.
petence og faglighed til at navigere
Sammen har borger og forløbspart-
selvstændigt, konsekvent og på
ner lagt en plan for det videre for-
tværs af sektorer. Uanset om det er
løb med kortsigtede og langsigtede
som bindeled, tovholder, bisidder,
mål. Borgeren har selv prioriteret
sparringpartner eller som katalysa-
8
TFDS 1–2018 · T E M A

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm