eTFDS 1-2018 - Side 9I Thomas’ tilfælde blev han spottet i akutmodtagelsen på Nykøbing Falster
Sygehus. Forløbspartneren fik sammen med Thomas identificeret de største udfordringer i hans liv, og i løbet af de kommende måneder blev der
sat en dagsorden for, hvordan problemerne kunne håndteres på en ny
måde. Sammen kom de vidt omkring – han byttede de skiftende sofaer ud
med et fast sted at bo og fik overblik over sin økonomi. Derefter gik turen
til almen praksis og derfra til udredning i psykiatrien. Han fik genoptaget
et ambulant misbrugstilbud, og efter flere måneder fik Thomas styrket sin
kontakt til jobcentret. Overblikket og meningen blev genskabt.
tor for den enkelte borger. Men
samt fokus på de sårbare borgeres
uden at være en del af et behand-
rettigheder.
lingsteam. Det har givet plads til at
Det er en tosidig rolle. For mens
arbejde innovativt i større sammen-
høj faglighed af kvalitet skal skabe
hænge og med mere helhedsorien-
bedre forhold omkring borgere som
terede løsninger tilpasset borgerens
Thomas, skal vi samtidig sikre en
hverdagsliv.
systematisk organisatorisk læring.
Forløbspartnerne arbejder med
Det har ikke været nok at se på hver
en faseinddelt systematik som over-
borger for sig – vi har samtidig op-
ordnet struktur (figur 3). En god re-
samlet og udviklet ny viden. Viden
lation til borgeren, tillid, kontinuitet,
der kan være med til at udvikle ar-
vedholdenhed og ikke mindst ti-
bejdsgange, opbygge nye kompe-
ming er nøgleord. Det handler om
tencer og gøre vores organisations-
at indtænke, foreslå og tilvejebringe
strukturer mere smidige. Så vores
fleksible løsninger ud fra både en
arbejde omkring Thomas også kan
recovery- og empowerment-tilgang.
komme andre sårbare borgere til
Samtidig har en stærk etisk dømme-
gavn.
kraft vist sig at være afgørende,
T E M A · TFDS 1–2018
9

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm