eTFDS 2-2018 net - Side 30Ti pointer om
Det Nationale Kvalitetsprogram
som styringsmodel
Hvad er perspektiverne for kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen?
Forfatterne illustrerer gennem ti pointer, hvad Det Nationale Kvalitetsprogram
signalerer som styringsmodel.
Af Jan Mainz, Torben Timmermann,
uanset bopæl og social status – skal
grammet konstituerer et nyt sty-
Søren Obed Madsen, Anette Sloth
tilbydes behandling af samme høje
ringsparadigme i sundhedsvæsenet?
og Søren Påske Johnsen
kvalitet samtidig med, at der leveres
I regeringens strategiudspil er der
mere sundhed for pengene. For at
beskrevet meget lidt om implemen-
Det er en aktuel udfordring, at det
realisere denne vision skal niveauet
tering. Strategitiltaget skal indføres i
danske sundhedsvæsen skal imple-
for kvalitet i sundhedsvæsenet ved-
hele det danske sundhedsvæsen, der
mentere det nye kvalitetsprogram,
varende løftes (Regeringen, 2015).
er karakteriseret ved at være højt-
Nationalt Kvalitetsprogram for Sund-
Det fremgår ligeledes af kvalitets-
specialiseret med store strukturelle,
hedsområdet 2015-2018 (herefter:
programmet, at der er behov for ny-
organisatoriske, kulturelle og geo-
kvalitetsprogrammet) (Regeringen,
tænkning af den måde, vi styrer
grafiske forskelle. Vi er således fa-
2015) i kølvandet på Den Danske
sundhedsvæsenet på (Regeringen,
scineret af, hvorvidt og hvordan
Kvalitetsmodel (DDKM).
2015). Der lægges således op til et
kvalitetsprogrammet kan oversættes
paradigmeskift i måden at tænke
og implementeres i en kompleks or-
met, at visionen for fremtidens kva-
kvalitet og styring på i det danske
ganisation som sundhedsvæsenet?
litetsarbejde i sundhedsvæsenet er,
sundhedsvæsen. I forlængelse heraf
at kvaliteten skal være »blandt den
er vi drevet af en nysgerrighed af,
grundigt (Mainz & Timmermann,
bedste i verden«. Alle danskere –
hvorvidt og hvordan kvalitetspro-
2018). På grundlag af kvalitetspro-
Det fremgår af kvalitetsprogram-
30
TFDS 2–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Vi har læst kvalitetsprogrammet

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm