eTFDS 2-2018 net - Side 33Listen er imponerende lang. Der
Samlet set indebærer dette, at der
Det fremgår således af kvalitets-
er imidlertid overlap og desværre
er behov for et agilt kvalitetspro-
programmet, at der er behov for et
manglende sammenhæng mellem
gram, der kan adressere det mo-
nyt styringsparadigme. I den offent-
initiativerne, som dermed udfordrer
derne sundhedsvæsens udfordringer.
lige sektor vil flere styringsparadigmer ofte være i spil på samme tids-
den ledelsesmæssige og kliniske opfølgning, der er afgørende for at
Hvilke styringsparadigmer
punkt. De dominerende styringspa-
opnå kvalitetsforbedring mellem ini-
signalerer kvalitetsprogrammet?
radigmer i den offentlige sektor er
tiativerne. Kvalitetsinitiativerne
Det fremgår af kvalitetsprogram-
Old Public Management (OPM), New
fremstår som siloer (RKKP, LUP, PRO,
met, at kvalitetsarbejdet skal udvik-
Public Management (NPM) og New
patientsikkerhedsforbedringsprojek-
les fra »bureaukratiske proceskrav
Public Governance (NPG) (Torfing,
ter etc.), uden at initiativerne er ko-
til fokus på konkrete mål og resulta-
2013; Andersen et al., 2017; Mainz
ordinerede. Der er derfor behov for
ter, der giver mening for patienter
et al., 2018).
en sammenhængende model.
og personale« (Regeringen, 2015).
Pointe 4: Sundhedsvæsenet
er udfordret
Det moderne sundhedsvæsen står
over for en række udfordringer.
I boksen nedenfor er nævnt nogle få
(Regeringen, 2015):
Kernen i OPM er regelstyring
Samtidig skal incitamentsstrukturen
(Torfing, 2013; Andersen et al.,
i sundhedsvæsenet ændres fra et
2017; Mainz & Timmermann, 2018).
ensidigt fokus på aktivitet og pro-
Et eksempel på brug af OPM-prin-
duktivitet til nye styringsinstrumen-
cipperne i sundhedsvæsenet er kva-
ter, der har et balanceret fokus på
litetsområdet. Den Danske Kvalitets-
aktivitet, kvalitet, resultater og om-
model (DDKM) var således udtryk
kostninger (Regeringen, 2015).
for udpræget regelstyring med i
størrelsesordenen 80 akkredite-
!
Eksempler på udfordringer i sundhedsvæsenet
fylde for at opnå akkreditering.
•Flere patienter med kroniske sygdomme
DDKM gav som bekendt anledning
• Begrænsede ressourcer
•Geografisk og socioøkonomisk variation i sundhedsvæsenets ydelser
• Spredning af bedste praksis går for langsomt
mere end 400 akkrediteringsindikatorer, som hospitalerne skulle op-
• Stigende levealder
• Ulighed i sundhed
ringsstandarder med tilhørende
til alvorlig kritik af omfanget af dokumentation og registrering (Mainz,
2017; Mainz et al, 2013; Mainz et al,
2018).
NPM blev introduceret for at mar-
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 2–2018
33

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm