eTFDS 4-2017 net - Side 12Anbefalinger
På baggrund af de omtalte interviews med overlæger om deres arbejde og erfaringer med PAL-ordninger og Enhed for Evaluering og Brugerinddragelses generelle erfaringer
med implementering af større forandringstiltag3 er her opstillet en
række anbefalinger, som vi vurderer, kan have betydning for en succesfuld implementering af patientansvarlig læge:
res erfaringer og praksiskendskab
medtænkes
• Inddragelse af patienter i planlæg-
stemer, vagtplanlægning, booking
af planlagte besøg/indlæggelse
•D
er er tydelighed omkring hvilke
ningen af PAL-ordningen på den
patient-diagnosegrupper, der skal
enkelte afdeling fx i forhold til,
tildeles patientansvarlig læge, og
hvornår det er vigtigt, at se den
hvornår i patientforløbet (fx vig-
patientansvarlige læge
tige samtaler), den patientansvar-
•D
er foretages nødvendige ændrin-
lige læge skal se patienten
ger af strukturer i organisationen,
• Personalet afstemmer forventnin-
fx tilpasning af administrative sy-
ger til ordningen med patienten.
• Ledelsen tydeliggør formålet med

patientansvarlig læge og fasthol-
Noter
der et vedvarende fokus på, hvorfor ordningen er vigtig
• Ledelsen sikrer forståelse blandt
1 Der er udtrukket 2.785 tilfældige patientkommentarer for planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter, der har svaret »slet ikke« el-
mellemledere og de pa-
ler »i ringe grad« til temaspørgsmål »Havde du én eller flere blandt per-
tientansvarlige læger for, hvilken
sonalet, som særligt var tilknyttet dig under din indlæggelse/hvis du har
forandring de ønsker, og hvad
haft flere ambulante besøg?« fra LUP 2016. Af de 2.785 kommentarer er
personalet konkret skal gøre an-
120 udvalgt, da de beskriver, hvad patienterne oplever i relation til
derledes i deres hverdag
manglende personalekontinuitet.
• Alle øvrige personalegrupper,
2 De involverede afdelinger er: Tværfagligt Smertecenter og Onkologisk
som ordningen har en betydning
Klinik på Rigshospitalet samt Abdominalcenter K, Palliativ Afdeling og
for, er klar over deres rolle og op-
Neurologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
lever at være en del af ordningen
3 Bl.a. Implementering af Planetre-modellen på Finsencentret på RH (Enhed
• Medarbejdere med patientkontakt
for Evaluering og Brugerinddragelse 2016B) og Udviklingshospital Born-
samt team- og mellemledere er
holm: http://patientoplevelser.dk/igangvaerende-undersoegelser/bru-
med til at udforme, hvordan ord-
gerne-inddrages-udviklingshospital-bornholm
ningen skal se ud i praksis, så de12
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm