eTFDS 4-2017 net - Side 14Brug af patientrapporterede
oplysninger i psykiatrien
– fra ambition til realitet
Af Solvejg Kristensen,
som patienterne selv oplever, ikke
blive realiseret gennem PRO-Psykia-
Maria Adele Bonde, Lone Baandrup,
direkte synliggøres.
tri, som er et udviklings- og forsk-
Poul Videbech, Jens Winther Jensen,
Anette Sloth og Jan Mainz
Denne situation står i kontrast til
den patientinddragende tilgang, som
er et af nøgleområderne i Nationalt
ningsprojekt i regi af de kliniske
kvalitetsdatabaser.
Formålet med PRO-Psykiatri er at
Der pågår en omfattende syste-
Kvalitetsprogram for Sundhedsområ-
udvikle, teste, validere og komme
matisk national indsats med
det 2015-2018 (1) samtidig med, at
med anbefalinger til brug for måling
henblik på overvågning og for-
der er et væsentligt potentiale for
af patientrapporterede oplysninger
bedring af den sundhedsfaglige
forbedring af sundhedstilstanden
(PRO) af helbredsgevinsten ved be-
kvalitet for patienter med skizo-
blandt psykisk syge (2;3). I tråd her-
handlingen.
freni henholdsvis depression.
med har regeringens udvalg for psy-
Udover den systematiske over-
kiatri foreslået, at den patientople-
vågning af udrednings- og behand-
I regi af Den Nationale Skizofrenida-
vede kvalitet synliggøres og anven-
lingsindikatorer i DNS og DDD kan
tabase (DNS) henholdsvis Dansk De-
des til at løfte behandlingskvaliteten
patienterne bidrage med oplysnin-
pressions Database (DDD) indsamles
med henblik på at opnå forbedret
ger om selvvurderet psykisk og fy-
informationer om de ydelser, som
helbred hos psykisk syge (3).
sisk helbred, symptomer, funktions-
patienterne modtager, og om udfal-
Den eksisterende overvågning af
niveau samt livskvalitet. Formålet er
det af sygdoms- og behandlingsfor-
behandlingskvaliteten, som sker i
dobbelt: dels at disse oplysninger
løbet. Informationerne stammer fra
DNS og DDD, bør således suppleres
skal bruges i den daglige klinik
det sundhedsfaglige personale. Det
med oplysninger, der indhentes di-
sammen med den enkelte patient,
vil sige, at den sundhedsgevinst,
rekte fra patienterne selv. Dette vil
dels som grundlag for at etablere
14
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm