eTFDS 4-2017 net - Side 14Brug af patientrapporterede
oplysninger i psykiatrien
– fra ambition til realitet
Af Solvejg Kristensen,
som patienterne selv oplever, ikke
blive realiseret gennem PRO-Psykia-
Maria Adele Bonde, Lone Baandrup,
direkte synliggøres.
tri, som er et udviklings- og forsk-
Poul Videbech, Jens Winther Jensen,
Anette Sloth og Jan Mainz
Denne situation står i kontrast til
den patientinddragende tilgang, som
er et af nøgleområderne i Nationalt
ningsprojekt i regi af de kliniske
kvalitetsdatabaser.
Formålet med PRO-Psykiatri er at
Der pågår en omfattende syste-
Kvalitetsprogram for Sundhedsområ-
udvikle, teste, validere og komme
matisk national indsats med
det 2015-2018 (1) samtidig med, at
med anbefalinger til brug for måling
henblik på overvågning og for-
der er et væsentligt potentiale for
af patientrapporterede oplysninger
bedring af den sundhedsfaglige
forbedring af sundhedstilstanden
(PRO) af helbredsgevinsten ved be-
kvalitet for patienter med skizo-
blandt psykisk syge (2;3). I tråd her-
handlingen.
freni henholdsvis depression.
med har regeringens udvalg for psy-
Udover den systematiske over-
kiatri foreslået, at den patientople-
vågning af udrednings- og behand-
I regi af Den Nationale Skizofrenida-
vede kvalitet synliggøres og anven-
lingsindikatorer i DNS og DDD kan
tabase (DNS) henholdsvis Dansk De-
des til at løfte behandlingskvaliteten
patienterne bidrage med oplysnin-
pressions Database (DDD) indsamles
med henblik på at opnå forbedret
ger om selvvurderet psykisk og fy-
informationer om de ydelser, som
helbred hos psykisk syge (3).
sisk helbred, symptomer, funktions-
patienterne modtager, og om udfal-
Den eksisterende overvågning af
niveau samt livskvalitet. Formålet er
det af sygdoms- og behandlingsfor-
behandlingskvaliteten, som sker i
dobbelt: dels at disse oplysninger
løbet. Informationerne stammer fra
DNS og DDD, bør således suppleres
skal bruges i den daglige klinik
det sundhedsfaglige personale. Det
med oplysninger, der indhentes di-
sammen med den enkelte patient,
vil sige, at den sundhedsgevinst,
rekte fra patienterne selv. Dette vil
dels som grundlag for at etablere
14
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Fuld skærm
Afslut fuld skærm
Luk
Luk
Paperturn
Emailen er nu afsendt.
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Paperturn Sender. Vent venligst...
Paperturn
Luk