eTFDS 4-2017 net - Side 16Figur 1. PREM, PRIM og PROM og eksempler på dertilhørende danske initiativer.
ning af effekten af interventioner
gørelse af indikatorer; DANBIO
PROM i de kliniske kvalitetsdataba-
primært ifm. forskning (6), hvorfor
(Reumatologi), – Dansk Palliativ Da-
ser indikerer dels, at systematisk
det netop dér for længst har bevist
tabase, – Dansk Prostata Cancer Da-
indsamling af data i stor skala, det
sin værdi (6;7). Udfordringerne lig-
tabase, – Dansk Skulderalloplastik
vil sige for veldefinerede patientpo-
ger i at overføre og videreudvikle
Register, – Dansk Urogynækologisk
pulationer, er mulig, og dels at data
brugen og værdien af PROM til det
Database, – Dansk Fedmekirurgi Re-
giver relevant information om leve-
enkelte individs behandling og til
gister, – Dansk Korsbåndsregister –
ringen af sygehusvæsenets ydelser.
kvalitetsudvikling (7).
Dansk Lungecancerregister og –
Dansk Melanom Database.
Brug af PROM i de
nationale kliniske databaser
PROM benyttes allerede i vekslende
omfang i følgende nationale danske
kliniske kvalitetsdatabaser med op16
For samtlige PROM-baserede in-
I forbindelse med brug af PROM
fremhæves i litteraturen, at det
kræver en tværfaglig kompetent or-
dikatorer er der fastlagt et kvalitets-
ganisation og en integrerende til-
mål, der fastlægger grænsen mel-
gang på tværs af sundhedsvæsenet
lem acceptabel og uacceptabel kva-
for at implementere substantielle
litet (8). De hidtidige erfaringer med
og varige forbedringer (9). Forank-
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm