eTFDS 4-2017 net - Side 20I Israel bruges PROM indenfor
I medfør af RKKPs udviklingsmål
faglig, og den rummer repræsentan-
psykiatrien på nationalt niveau til
blev der i foråret 2016 nedsat PRO-
ter fra DNS, DDD, Danske Regioner,
ambulante og indlagte patienter
arbejdsgrupper for såvel DNS som
RKKP samt patientrepræsentanter
som klinisk dialogstøtte og til kva-
DDD. Samtidig hermed var Psykia-
fra Depressionsforeningen og
litetsudvikling (12-15). Professor Da-
trien, Aalborg Universitetshospital i
Landsforeningen for SIND. Der er
vid Roe står i spidsen for det israel-
gang med at etablere et anvendel-
bl.a. repræsenteret læger, sygeple-
ske PROM-projekt, som har været
sesorienteret forsknings- og udvik-
jersker, epidemiologer og kvalitets-
til inspiration for og dannet grund-
lingsprojekt vedr. brug af PROM.
konsulenter.
lag for indhold og metode i det
De tre initiativer blev således
danske PRO-Psykiatri projekt. Da-
allerede fra starten koordineret i ét
Projektafvikling, målgrupper,
vid Roe er således tilknyttet PRO-
PRO-Psykiatri projekt, og der blev
dataindsamling og finansiering
Psykiatri som rådgiver, og han er
etableret en fælles styregruppe og
PRO-Psykiatri projektet er påbe-
en del af det internationale PRO-
et projektsekretariat for projektet.
gyndt i juni 2016 og har en varig-
Psykiatri netværk, som er under
opbygning.
Om PRO-Psykiatri
Sundhedsfaglig forankring
af PRO-Psykiatri
Regionssundhedsdirektørkredsen
vedtog i juni 2015 nye udviklingsmål for RKKP. Afsættet for udviklingsmålene var, at den datadrevne
kvalitetsudvikling bør være forankret tæt på klinikken og drevet af patienternes ønsker samt klinikernes
faglige behov. Udviklingsmålene
omfattede blandt andet systematisk
patientinvolvering med brug af
PROM og reel patientindflydelse på
indikatorvalg.
20
Styregruppen skal bl.a. sikre pro-
hed på 2 år. Projektet er planlagt og
jektets faglige forankring i den for-
afvikles i fire projektfaser under
håndenværende evidens, og at der
hensyntagen til anbefalinger i litte-
vælges PROM, som både er anven-
raturen (6). Faserne er 1) udvikling,
delige i det kliniske møde mellem
2) test, 3) validering og 4) anven-
patient og behandler og til indika-
delse (16).
tormonitorering til brug for kvali-
De primære målgrupper for an-
tetsudvikling og forskning. Desuden
vendelsen af psykiatriske PROMer
skal styregruppen sikre, at de
følger målgrupperne for DNS hen-
valgte PROM både af klinikere og
holdsvis DDD og omfatter således:
patienter opleves som troværdige,
alle patienter i Danmark med dansk
er rettet mod forbedring af patient-
CPR-nummer, diagnosticeret med
behandlingen og giver et afsæt for
skizofreni henholdsvis unipolar de-
identifikation af årsagen til patien-
pression som aktionsdiagnose (A-
tens sundhedsmæssige problemer
diagnose) som udskrives fra psykia-
(9).
trisk hospitalsregi, eller som be-
Styregruppen er sammensat, så
den er tværregional såvel som tvær-
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
handles ambulant ved psykiatrisk
afdeling.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm