eTFDS 4-2017 net - Side 21Styregruppen har valgt at sætte
handlingen eller nytilkomne proble-
PPBs arbejdsform er primært via
fokus på PROM, der ikke bare kan
mer osv. Fra journalen overføres
workshops, hvor medlemmerne får
bruges i DNS og DDD men også i
PROM-data til de kliniske kvalitets-
dagsorden og forberedelsesmateri-
fremtidige psykiatriske kliniske da-
databaser, hvor de bearbejdes på
ale forud for hver workshop. På
tabaser og dermed til andre syg-
aggregeret niveau og opgøres som
baggrund af de forberedelser, re-
domsområder inden for psykiatrien.
indikatorer.
fleksioner, og prioriteringer, som
Indsamling af PROM-data fra pa-
Der er opnået en medfinansiering
den enkelte har gjort sig hjemmefra
tientener med depression henholds-
til PRO-Psykiatri fra bl.a. Det Obel-
arbejdes i fællesskab mod konsen-
vis skizofreni påtænkes anbefalet
ske Familiefond, RKKP, samt Klinisk
susanbefalinger, som videregives til
forud for hver kontakt og altid ved
Institut ved Aalborg Universitet.
styregruppen, men også divergerende holdninger i peer boardet er
indlæggelse og udskrivelse. Det har
desuden været magtpåliggende for
Patientinvolvering i valg af PROM
velkomne og formidles til styre-
styregruppen at denne indsamling
I PRO-Psykiatri skal valget af PROM
gruppen.
skulle ske elektronisk på en sådan
være drevet af patienternes ople-
Forud for den første workshop i
måde, at den ikke på nogen måde
velse af, hvad der er relevant for
PPB i marts 2017 havde styregrup-
belastede det kliniske personale,
dem samt af klinikernes faglige be-
pen udvalgt otte spørgeskemaer,
men tvært imod opleves som en let-
hov. Der er lagt vægt på reel pa-
der omhandlede 38 udsagn/spørgs-
telse af den for behandlingen nød-
tientindflydelse i valget af PROM.
mål om:
vendige informationsindsamling.
Derfor har PRO-Psykiatri et tværna-
1. Trivsel og livskvalitet
tionalt Patient Peer Board (PPB), som
2. Vanskeligheder med egenomsorg
samles fra patienten via et elektro-
består af ca. 10 tidligere og nuvæ-
3. V
anskeligheder med at komme
nisk spørgeskema, som denne ud-
rende patienter med erfaring med
fylder på en tablet, online eller via
skizofreni henholdsvis depression.
Rent praktisk kan PROM-data ind-
en app fx før en ambulant behand-
Medlemmerne af PPB er bl.a. ud-
godt ud af det med andre
4. Vanskeligheder med forståelse og
kommunikation
ling eller før en lægesamtale for ind-
peget af Landsforeningen SIND og
5. V
arighed af vanskeligheder
lagte patienters vedkommende. Op-
Depressionsforeningen, suppleret
6. Social funktionsevne
lysningerne overføres direkte til pa-
med netværkskontakter fra kam-
7. Helbred nu og for 2 uger siden
tientjournalen, så de er tilgængelige
pagnen »En af os«. PPB spiller både
8. Mål og målopfyldelse
ved lægesamtalen og kan danne ud-
en afgørende rolle i anbefaling og
gangspunkt for en dialog om pa-
valg af PROM og i afprøvning og va-
De 31 af de 38 udsagn/spørgsmål
tientens oplevelse af effekten af be-
lidering af de valgte PROMer.
kom oprindeligt fra syv internatio-
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
21

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Fuld skærm
Afslut fuld skærm
Luk
Luk
Paperturn
Emailen er nu afsendt.
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Paperturn Sender. Vent venligst...
Paperturn
Luk