eTFDS 4-2017 net - Side 21Styregruppen har valgt at sætte
handlingen eller nytilkomne proble-
PPBs arbejdsform er primært via
fokus på PROM, der ikke bare kan
mer osv. Fra journalen overføres
workshops, hvor medlemmerne får
bruges i DNS og DDD men også i
PROM-data til de kliniske kvalitets-
dagsorden og forberedelsesmateri-
fremtidige psykiatriske kliniske da-
databaser, hvor de bearbejdes på
ale forud for hver workshop. På
tabaser og dermed til andre syg-
aggregeret niveau og opgøres som
baggrund af de forberedelser, re-
domsområder inden for psykiatrien.
indikatorer.
fleksioner, og prioriteringer, som
Indsamling af PROM-data fra pa-
Der er opnået en medfinansiering
den enkelte har gjort sig hjemmefra
tientener med depression henholds-
til PRO-Psykiatri fra bl.a. Det Obel-
arbejdes i fællesskab mod konsen-
vis skizofreni påtænkes anbefalet
ske Familiefond, RKKP, samt Klinisk
susanbefalinger, som videregives til
forud for hver kontakt og altid ved
Institut ved Aalborg Universitet.
styregruppen, men også divergerende holdninger i peer boardet er
indlæggelse og udskrivelse. Det har
desuden været magtpåliggende for
Patientinvolvering i valg af PROM
velkomne og formidles til styre-
styregruppen at denne indsamling
I PRO-Psykiatri skal valget af PROM
gruppen.
skulle ske elektronisk på en sådan
være drevet af patienternes ople-
Forud for den første workshop i
måde, at den ikke på nogen måde
velse af, hvad der er relevant for
PPB i marts 2017 havde styregrup-
belastede det kliniske personale,
dem samt af klinikernes faglige be-
pen udvalgt otte spørgeskemaer,
men tvært imod opleves som en let-
hov. Der er lagt vægt på reel pa-
der omhandlede 38 udsagn/spørgs-
telse af den for behandlingen nød-
tientindflydelse i valget af PROM.
mål om:
vendige informationsindsamling.
Derfor har PRO-Psykiatri et tværna-
1. Trivsel og livskvalitet
tionalt Patient Peer Board (PPB), som
2. Vanskeligheder med egenomsorg
samles fra patienten via et elektro-
består af ca. 10 tidligere og nuvæ-
3. V
anskeligheder med at komme
nisk spørgeskema, som denne ud-
rende patienter med erfaring med
fylder på en tablet, online eller via
skizofreni henholdsvis depression.
Rent praktisk kan PROM-data ind-
en app fx før en ambulant behand-
Medlemmerne af PPB er bl.a. ud-
godt ud af det med andre
4. Vanskeligheder med forståelse og
kommunikation
ling eller før en lægesamtale for ind-
peget af Landsforeningen SIND og
5. V
arighed af vanskeligheder
lagte patienters vedkommende. Op-
Depressionsforeningen, suppleret
6. Social funktionsevne
lysningerne overføres direkte til pa-
med netværkskontakter fra kam-
7. Helbred nu og for 2 uger siden
tientjournalen, så de er tilgængelige
pagnen »En af os«. PPB spiller både
8. Mål og målopfyldelse
ved lægesamtalen og kan danne ud-
en afgørende rolle i anbefaling og
gangspunkt for en dialog om pa-
valg af PROM og i afprøvning og va-
De 31 af de 38 udsagn/spørgsmål
tientens oplevelse af effekten af be-
lidering af de valgte PROMer.
kom oprindeligt fra syv internatio-
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
21

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm