eTFDS 4-2017 net - Side 26Artikel 3
Nye tider i sundhedsvæsenet
Det vrimler med kvalitetsforbedringsprogrammer,
men virker de efter hensigten?
Af Ulrik Gerdes, Sanne Weirgang
Schou og Lars Holger Ehlers
Programmerne har varierende
udbredelsesområder og kompleksitet – fra store nationale programmer
Det danske sundhedsvæsen er
på et makroniveau, over mindre re-
inde i en spændende udviklings-
gionale og sygehusbaserede indsat-
fase, hvor man i langt højere
ser på et mesoniveau, og til små,
grad end tidligere sætter fokus
helt lokale forbedringsarbejder på
på kvaliteten af dets ydelser –
mikroniveauer rundt omkring på sy-
og især set fra brugernes syns-
gehusafdelinger, i kommunale insti-
vinkler – snarere end på traditi-
tutioner etc., men de søsættes alle
onelle produktionsmål.
med skråsikre forvisninger om at
ville blive – »… til gavn og glæde for
Udviklingsfasen er præget af et fyrværkeri af visionære planer og hen-
borgere og patienter«.
Men gør de så også det? Bliver
sigtserklæringer, både fra de poli-
programmerne implementerede
program var en succes, hvad kan
tisk-administrative strata på alle ni-
som tiltænkt og virker de efter hen-
man så lære til brug i lignende sam-
veauer, fra mange sundhedsfaglige
sigten, dvs. bliver kvaliteten af
menhænge andre steder, eller i
organisationer og patientorganisati-
sundhedsydelserne faktisk bedre?
fremtiden? Eller omvendt, hvis et
oner. Og der er også iværksat
Eller spilder de mange energiske ak-
program fejler, hvad kan vi så lære
mange ambitiøse kvalitetsforbed-
tører i kvalitetsudviklingsmiljøerne
af dét?
ringsprogrammer etc. rundt om-
blot deres tid og kræfter [1], og
kring i landskabet – se figur 1.
skatteborgernes penge? Og hvis et
26
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Det er selvsagt nødvendigt at
evaluere programmerne for at

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm