eTFDS 4-2017 net - Side 34har en vigtig rolle som »effektorer«
dende i Storbritannien vedrørende
ler på alle aspekter, hvad der sjæl-
af kvalitetsforbedringsprogrammer,
udviklingen af partnerskaber (net-
dent kommer noget godt ud af) –
hvad enten det drejer sig om top-
værk) mellem, på den ene side –
og også gerne rettidigt, så dårlige
down initiativer eller bottom-up akti-
praktikere i sundhedsvæsenet, dvs.
programmer hurtigt kan standses
viteter, især fordi de:
folk i de kliniske frontlinjer, ledere
og de gode fremmes. Et netværk
• Er ansvarlige for den daglige drift
og administratorer på forskellige ni-
kan også understøtte videreudvik-
(produktion) og de bedste til at
veauer – og på den anden side: Er-
lingen af det teoristiske grundlag
vurdere om der findes et overskud
farne forskere fra fx både etnografi-
for evaluering af komplekse kvali-
(kompetencer og kapacitet) til at
ske, politologiske, og fra social-,
tetsforbedringsprogrammer.
involvere organisationen i et resur-
samfunds- og sundhedsvidenskabe-
sekrævende kvalitetsforbedrings-
lige miljøer – se links til »The Q ini-
Danmark? Det er lidt svært at over-
arbejde.
tative« og til et nyt forskningsinsti-
skue, men bortset fra vores egne
tut for forbedringsvidenskab på The
baser på henholdsvist Center for
University of Cambridge.
Kvalitet i Region Syddanmark og
• Er »hybrider af sundhedsprofessionelle og ledere/administratorer«
Hvad findes der af kompetencer i
[21], dvs. at de kan se tingene fra
Vi har ikke tilsvarende netværk i
to sider, og fx har et dybtgående
Danmark, men burde overveje at få
Sundhedsvæsenet kan vi fx nævne,
kendskab til konteksterne i de kli-
det, som det allerede for 4 år siden
med risiko for at have glemt nogle
niske frontlinjer, som top-down
blev anbefalet i en fælles rapport
[se links nedenfor]:
initiativer skal tilpasses [7, 29].
fra KORA og Forskningsnetværk for
•C
enter for Offentlig Innovation
Patientsikkerhed og Kvalitet i Sund-
•C
OHERE (Syddansk Universitet)
hedsvæsenet [se linket nedenfor]
•C
REME (Københavns Universitet)
• Kan definere, styre og tilpasse den
lokale organisations kvalitetsforbedringsstrategi, og herunder at
Behovet for forskningsbaserede
Dansk Center for Forbedringer i
•D
ansk Evalueringsselskab
(deres medlemmer)
foretage en pragmatisk justering
evalueringer af kvalitetsforbedrings-
(alignment) af hensynene til både
programmer er større end nogen-
deres frontlinjepersonale og til le-
sinde, fordi sundhedsvæsenet bliver
delserne højere oppe i organisatio-
mere og mere komplekst og fordi
nen [12, 21].
der søsættes flere og flere ambi-
ners og Regioners Analyse og
tiøse, ganske komplekse program-
Forskning (KORA)
Partnerskaber mellem
praksis- og forskningsmiljøer
Der foregår aktuelt noget spæn34
mer. De bør kunne evalueres professionelt, med fokus på de relevante
aspekter (og ikke på for mange, el-
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
•D
EFACTUM (Region Midtjylland og
Aarhus Universitet)
•D
et Nationale Institut for Kommu-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Fuld skærm
Afslut fuld skærm
Luk
Luk
Paperturn
Emailen er nu afsendt.
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Paperturn Sender. Vent venligst...
Paperturn
Luk