eTFDS 4-2017 net - Side 34har en vigtig rolle som »effektorer«
dende i Storbritannien vedrørende
ler på alle aspekter, hvad der sjæl-
af kvalitetsforbedringsprogrammer,
udviklingen af partnerskaber (net-
dent kommer noget godt ud af) –
hvad enten det drejer sig om top-
værk) mellem, på den ene side –
og også gerne rettidigt, så dårlige
down initiativer eller bottom-up akti-
praktikere i sundhedsvæsenet, dvs.
programmer hurtigt kan standses
viteter, især fordi de:
folk i de kliniske frontlinjer, ledere
og de gode fremmes. Et netværk
• Er ansvarlige for den daglige drift
og administratorer på forskellige ni-
kan også understøtte videreudvik-
(produktion) og de bedste til at
veauer – og på den anden side: Er-
lingen af det teoristiske grundlag
vurdere om der findes et overskud
farne forskere fra fx både etnografi-
for evaluering af komplekse kvali-
(kompetencer og kapacitet) til at
ske, politologiske, og fra social-,
tetsforbedringsprogrammer.
involvere organisationen i et resur-
samfunds- og sundhedsvidenskabe-
sekrævende kvalitetsforbedrings-
lige miljøer – se links til »The Q ini-
Danmark? Det er lidt svært at over-
arbejde.
tative« og til et nyt forskningsinsti-
skue, men bortset fra vores egne
tut for forbedringsvidenskab på The
baser på henholdsvist Center for
University of Cambridge.
Kvalitet i Region Syddanmark og
• Er »hybrider af sundhedsprofessionelle og ledere/administratorer«
Hvad findes der af kompetencer i
[21], dvs. at de kan se tingene fra
Vi har ikke tilsvarende netværk i
to sider, og fx har et dybtgående
Danmark, men burde overveje at få
Sundhedsvæsenet kan vi fx nævne,
kendskab til konteksterne i de kli-
det, som det allerede for 4 år siden
med risiko for at have glemt nogle
niske frontlinjer, som top-down
blev anbefalet i en fælles rapport
[se links nedenfor]:
initiativer skal tilpasses [7, 29].
fra KORA og Forskningsnetværk for
•C
enter for Offentlig Innovation
Patientsikkerhed og Kvalitet i Sund-
•C
OHERE (Syddansk Universitet)
hedsvæsenet [se linket nedenfor]
•C
REME (Københavns Universitet)
• Kan definere, styre og tilpasse den
lokale organisations kvalitetsforbedringsstrategi, og herunder at
Behovet for forskningsbaserede
Dansk Center for Forbedringer i
•D
ansk Evalueringsselskab
(deres medlemmer)
foretage en pragmatisk justering
evalueringer af kvalitetsforbedrings-
(alignment) af hensynene til både
programmer er større end nogen-
deres frontlinjepersonale og til le-
sinde, fordi sundhedsvæsenet bliver
delserne højere oppe i organisatio-
mere og mere komplekst og fordi
nen [12, 21].
der søsættes flere og flere ambi-
ners og Regioners Analyse og
tiøse, ganske komplekse program-
Forskning (KORA)
Partnerskaber mellem
praksis- og forskningsmiljøer
Der foregår aktuelt noget spæn34
mer. De bør kunne evalueres professionelt, med fokus på de relevante
aspekter (og ikke på for mange, el-
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
•D
EFACTUM (Region Midtjylland og
Aarhus Universitet)
•D
et Nationale Institut for Kommu-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm