eTFDS 4-2017 net - Side 4Fra kontaktperson
til patientansvarlig læge
– hvad kan vi lære af erfaringerne?
Af Mette Foged, Line Holm Jensen
ret på nogle af de samme principper
skal udgøre en forskel for patienter-
og Marie Fuglsang
som patientansvarlig læge, give en
nes oplevelser, og at størstedelen af
række anbefalinger, som kan være
patienterne skal opleve, at én læge
For mange patienter har kon-
af relevans for den fremtidige imple-
tager ansvar for deres behandlings-
taktpersonordningen ikke ind-
mentering af patientansvarlig læge.
forløb (Sundheds- og Ældreministe-
friet de behov for sammen-
Sammenhængende og trygge pa-
riet et al. 2016 A & B). Implemente-
hæng, kontinuitet og tryghed i
tientforløb er til stadighed et pejle-
ringen af patientansvarlig læge skal
et forløb, som de har haft. Ved
mærke for kvalitet i sundhedsvæse-
påbegyndtes i 2017 for kræftpatien-
lanceringen af patientansvarlig
net (Danske Regioner 2015). Offent-
ter og senest i 2018 for øvrige pa-
læge har initiativtagerne givet
liggørelsen af »Hvidbog for den pa-
tientgrupper, hvor det er fagligt re-
udtryk for, at de nu ønsker en
tientansvarlige læge« den 6. april
levant.
reel forandring, der kan mær-
2017, hvor en række organisationer
kes for de patienter, som har
er gået sammen om at skabe ram-
skulle erstatte og bygge videre på
behov for at én tager ansvar
merne for ordningen, satte yderli-
de mål, som der i sin tid blev sat for
for deres forløb.
gere fokus på patienternes oplevelse
kontaktpersonordningen, og der er i
af sammenhæng, koordination og
starten af 2017 fremsat et ændrings-
I det følgende vil vi med afsæt i er-
tryghed i deres møde med de dan-
forslag til sundhedsloven, der vil be-
faringer med kontaktpersonordnin-
ske sygehuse (Danske regioner
tyde, at kontaktpersonordningen af-
gen og interview med læger, som i
2017).
vikles (Folketinget 2017).
en årrække har haft ordninger base4
Forventningen er, at ordningen
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Patientansvarlig læge står til at
Siden indførelsen af kontaktper-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm