eTFDS 4-2017 net - Side 41Kortlægning af kontinuitet
i patienters lægemiddelbehandling
i sektorovergangen
Undersøgelse viser, at de mange aktører og arbejdsfunktioner svækker kontinuiteten
Af Pernille Dam, Trine Graabæk,
omstændigheder behandlingen skal
1,2,3.
Der mangler vi-
jektet blev gennemført som et casestudie ved hjælp af metoden Funkti-
Trine Riaunet Hopp, Charlotte
gennemføres
Rossing og Linda Aagaard Thomsen
den om, hvad det præcis er, der
onel Resonans Analyse Metode
sker med kontinuiteten i patienters
(FRAM)4.
lægemiddelbehandling i overgangen
Det er veldokumenteret, at
overgangen mellem sundheds-
mellem sygehus og hjemmet.
I 2016 blev der imidlertid gen-
væsenets sektorer udfordrer
nemført et pilotprojektet i samar-
patientsikkerheden også i for-
bejde mellem Kvalitetsafdelingen på
hold til kontinuiteten i patien-
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg og
ters lægemiddelbehandling.
Pharmakon – Apotekernes Uddannelsescenter.
Det kan være, fordi den elektroni-
Formålet med projektet var at
ske recept eller den korrekte medi-
kortlægge kontinuiteten i patienters
cin ikke er tilgængelig på apoteket,
lægemiddelbehandling, fra beslut-
eller fordi patienter, pårørende eller
ning om udskrivelse blev taget, til
plejepersonale mangler viden om,
patienten påbegyndte sin lægemid-
hvordan, hvornår eller under hvilke
delbehandling i eget hjem. Pilotpro-
Dataindsamling
Dataindsamlingen foregik på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Observationer og interview blev foretaget af
en forskningsmedarbejder fra Kvalitetsafdelingen på Sydvestjysk Sygehus. På baggrund af dataindsamlingen blev der opbygget en FRAMmodel, der illustrerer kontinuiteten i
patienters lægemiddelbehandling i
sektorovergangen.
Fokus for dataindsamlingen var
at afdække, om patienten eller den-
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
41

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm