eTFDS 4-2017 net - Side 42nes medhjælp (dvs. pårørende eller
apotek, samt hvorvidt patientens
Samordningsforum for Sydvestjysk
evt. plejepersonale) havde forud-
medicin blev håndteret af hjem-
Sygehus. Der var deltagere fra: apo-
sætningerne for at gennemføre læ-
meplejen.
tek (farmaceut), hjemmepleje (to sy-
gemiddelbehandlingen. Forudsæt-
3. O
pfølgende telefoninterview med
geplejersker og en sosu-assistent),
ningerne var defineret som, at læge-
patienten 2-16 dage efter udskri-
kommune (risikomanager), almen
middelbehandlingen skulle være til-
velse ud fra en interviewguide
praksis (praksiskonsulent) og syge-
gængelig, og at der skulle være til-
med følgende temaer: oplevelser
hus (sygeplejerske og læge). Delta-
strækkelig viden til at gennemføre
om afhentning af medicin og på-
gerne repræsenterede Sydvestjysk
behandlingen.
begyndelse af lægemiddelbe-
Sygehus Esbjerg, Billund Kommune,
handlingen.
Esbjerg Kommune, Sydvestjysk Sy-
4. Opfølgende telefoninterview med
gehus Grindsted, Fanø Kommune,
måder:
patienten 1-3 måneder efter ud-
Varde Kommune og Esbjerg Jerne
1. Indledende interview med fem
skrivelse ud fra en interviewguide
Apotek.
Data blev indsamlet på følgende
patienter, før udskrivelsessamta-
med følgende temaer: patientens
len med fokus på patientens hi-
lægemiddelbehandling og reflek-
storie om sygdom, medicin og
sioner vedrørende forløbet om-
indlæggelse. Interviewet var ba-
kring udskrivelsen i forhold til læ-
seret på en interviewguide med
følgende temaer: årsag til indlæg-
gemiddelbehandlingen.
5. Indsamling af data om patienter-
gelse og tiden op til, medicin in-
nes medicin over sektorovergan-
den og under indlæggelsen, infor-
gen, gennem sygehusjournal og
mation om medicin under indlæg-
Fælles Medicinkort.
gelse.
6. Workshop med ekspertgruppe
2. Observation af udskrivelsessitua-
bestående af sundhedsprofessio-
tionen ud fra en observations-
nelle. De sundhedsprofessionelle
guide med følgende fokus: infor-
kortlagde de af deres arbejds-
mation til patienten om lægemid-
funktioner, der vedrørte kontinui-
delbehandling og det videre for-
teten i patienters lægemiddelbe-
løb, medicin udleveret fra syge-
handling i sektorovergangen.
huset, recepter og forventet tidspunkt for receptindløsning på
42
Deltagerne blev udpeget af Lokalt
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Analysemetode
Til at analysere kontinuiteten i patienters lægemiddelbehandling i
sektorovergangen blev FRAM-metoden valgt. FRAM står for Funktionel
Resonans Analyse Metode og er en
systematisk beskrivelse af arbejdsfunktioner og deres sammenhæng
med og påvirkning af hinanden.
En arbejdsfunktion udgør en enkelt handling, hvorimod en arbejdsgang ofte udgør flere. FRAM-metoden kan bruges til at beskrive komplekse systemer samt visualisere
dem ved hjælp af en model opbygget i softwareprogrammet FRAM
Model Visualizer5. Modellen kan illu-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm