eTFDS 4-2017 net - Side 62016 set på et udsnit af patienternes
Utryghed ved at møde en ny læge
nævner vigtigheden af en kontakt-
kommentarer fra spørgeskemaets
ved hvert ambulante besøg bunder
læge, når de skal prioritere, hvad de
åbne kommentarfelter1.
også i, at patienterne oplever, at læ-
Det står i kontrast til, at patienter
synes er vigtigt i kontakten med
Når indlagte og ambulante pa-
gen ofte ikke har læst journalen
sundhedsvæsenet. Det er vigtigt for
tienter oplever, at de ikke har et fast
grundigt. Patienterne må gentage
patienterne bl.a. så de kan opbygge
personale tilknyttet, skaber det
deres egen sygdomshistorie, og
en fortrolig relation, samt at deres
utryghed og frustration. Flere pa-
personalet gentager information om
kontaktlæge kender deres individu-
tienter begrunder det med, at det
fx undersøgelser unødigt.
elle forløb så fx misforståelser og
som patient er svært at håndtere, at
behov for at genfortælle dele af syg-
der ikke er en rød tråd i behandlin-
domshistorien mindskes (Danske
gen, divergerende holdninger til pa-
Regioner og Enhed for Evaluering
tientens sygdom og videre forløb,
og Brugerinddragelse 2015).
og at deres forløb ikke koordineres
En række interview med patien-
tilstrækkeligt.
ter omkring kontaktpersonordnin-
Flere patienter udtrykker, at de
gen viser desuden, at patienterne
mangler hjælp til at bevare overblik-
finder det vigtigt, at det er det
ket, da de i vid udstrækning selv er
samme personale, de møder gen-
tovholder på deres eget forløb. De
nem deres forløb. Det skal ikke nød-
har ofte behov for, at nogen påtager
vendigvis være én bestemt person,
sig den rolle på vegne af eller sam-
men en mindre gruppe af personale,
men med dem.

Vi har mødt en ny læge ved
hvert besøg, hvilket har gjort
forløbet meget rodet og usammenhængende. Vi er startet forfra hver gang med at forklare
om vores datters problematikker. Særligt kontinuitet i forhold
til at blive fulgt af den samme
læge, kunne have forbedret vores oplevelse væsentligt.
der kender og genkender dem og
deres forløb (Enheden for Brugerundersøgelser 2010, Frølund og Brask
2013).
Patientkommentarer fra LUP
For yderligere at belyse, hvilke udfordringer patienter kan opleve i relation til manglende personalekontinuitet, har vi i forbindelse med LUP
6

Ambulant patient
Jeg har haft svært ved at samle
alle oplysninger og svar. Jeg
mangler nogen til at hjælpe
med at forstå det hele i en sammenhæng.

Ambulant patient
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Der er blandt både indlagte og ambulante patienter eksempler på, at
information om patienten ikke overleveres ved skift i personale. Derudover er det nogle patienters oplevelse, at deres egen viden om syg-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm