eTFDS 4-2017 net - Side 7dommen ikke føres videre i behand-
viser, at der flere steder i sygehus-
alle patienter tildeles en patient­
lingsforløbet og dermed går tabt,
væsenet er udfordringer med at få
ansvarlig læge, har ved opstart af
hvis ikke én læge har hovedansvaret.
skabt de nødvendige rammer for
PAL-ordningen valgt at fokusere på
sammenhængende og koordinerede
de patientgrupper, der har størst
gennemgående personale, der er til-
patientforløb. Dette tydeliggør be-
behov for koordinering, og hvor det
knyttet dem i forhold til både pleje
hovet for at overkomme de imple-
organisatorisk bedst har kunnet
og lægelig behandling. Dette kan
menteringsmæssige vanskeligheder,
lade sig gøre.
være én fra personalet eller et team,
der kan forventes at være forbundet
der er ansvarlig og som kan hjælpe
med at indføre patientansvarlig
dele patientansvarlig læge til akutte
med at give overblik over patien-
læge.
patienter med korte forløb, da det i
Patienterne ønsker, at der er et
Afdelingerne har fx fravalgt at til-
tens forløb, afholde de faste samta-
I det efterfølgende giver vi et
ler, samle svar fra flere undersøgel-
indblik i fem overlægers arbejde og
udfordring at få tilstrækkelig tilste-
ser og give en entydig plan for det
erfaringer med ordninger, som er
deværelse af én læge, men også
videre forløb.
baseret på principper, der er i over-
fordi afdelingerne ikke har oplevet
ensstemmelse med patientansvarlig
behovet hos patienterne.

læge. I det følgende benævnes de
Det kunne være et bedre forløb,
hvis én læge var tilknyttet som
hovedansvarlig for ens behandling. Herunder kan der være et
team af få andre læger og sygeplejersker. Ofte følte vi os frustrerede over, at viden gik tabt
imellem behandlinger.
Ambulant patient
Fokus på vellykket
implementering
Patienternes behov samt erfaringerne fra kontaktpersonordningen
forhold til vagtplanlægning er en
Samtlige læger er enige om, at
som PAL-ordninger (patientansvarlig
det er vigtigt at definere, hvornår
læge ordninger).
patienten ser den patientansvarlige
Vi har interviewet fem overlæger
læge, og hvornår fx samtaler, be-
fra forskellige hospitalsafdelinger i
handling eller kontrol varetages af
Region Hovedstaden2, der arbejder
andre læger eller sygeplejersker.
ud fra, at én læge er ansvarlig for
Omfanget af kontakter, der vareta-
og tilknyttet patientens forløb.
ges af den patientansvarlige læge
afhænger fx af sværhedsgraden af
Definer patientforløb
og lægens rolle
Tre afdelinger har indført PAL-ordning for samtlige af deres patienter,
mens de øvrige to afdelinger har
indført det for udvalgte patientgrupper. De to afdelinger, hvor ikke
patientens sygdom eller akutte problemer i forhold til den planlagte
behandlingsplan.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
7

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm