eTFDS 4-2017 net - Side 9Derudover er det vigtigt at have øv-
linger komplicerer planlægningen
rige læger med til at udforme de
af lægernes arbejdstider og kan
havde sygeplejerskerne etableret
ændringer, der skal gennemføres,
være medvirkende til, at intentio-
en kontinuitet for patienten, da det
og få deres overvejelser om, hvor-
nerne om en patientansvarlig læge
var sygeplejersker, der samlede op
dan ordningen i praksis kan være
for den enkelte patient ikke i alle
på behandlingsplanen gennem for-
en del af rutinerne på afdelingen.
tilfælde bliver efterlevet.
løbet. Derfor var sygeplejerskerne
Desuden har overlægerne frem-

hævet, at fx nye roller og arbejdsVed at inddrage speciallægerne i
udformningen af, hvordan det
skulle gøres, så blev det ikke bare
noget, som vi hev ned over hovedet på dem. (…) Havde vi valgt
den samme løsning for begge sengeafsnit, så var det ikke kommet
til at fungere.
Ledende overlæge,
Neurologisk afdeling,
Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital
Udfordringer
Flere af de interviewede overlæger
peger på, at der har været udfordringer forbundet med implementering og understøttelse i det daglige af PAL-ordningen. Faktorer
som fx akutte ambulante tider, lægers fridage efter vagter, ferie,
sygdom, konferencer og ledige stil-
rutiner, øget planlægning og koor-
Før opstart af PAL-ordningen
usikre på, om lægerne overtog den
rolle, som de tidligere havde haft.
Blandt yngre læger på afdelin-
dinering samt manglende tid til op-
gen var der også modstand, da de
følgning kan udfordre, at PAL-ord-
ikke længere modsat tidligere har
ningen fungerer optimalt.
mulighed for at oparbejde erfaring
Disse forhold beskrives uddy-
med »de svære samtaler«. På afde-
bende i det efterfølgende. Trods
lingen er det nemlig defineret, at
udfordringerne, er der enstemmig-
det kun er speciallæger, der kan
hed blandt de interviewede over-
være patientansvarlig læge, og
læger om, at de ikke ønsker at
derfor står for sådanne samtaler.
vende tilbage til tidligere måder at
På Palliativ Afdeling på Bispe-
organisere deres arbejde på, da
bjerg og Frederiksberg Hospital
PAL-ordningen giver dem både en
var der ligeledes indledende udfor-
faglig og en personlig tilfredsstil-
dringer i forhold til sygeplejersker-
lelse.
nes accept ved indførelsen af PALordningen, da nye arbejdsgange
Nye roller og
arbejdsrutiner
På Onkologisk Klinik på Rigshospitalet oplevede de, at opgavefordelingen mellem læger og sygeplejersker skulle redefineres i forhold til,
hvem der var tovholder på patientens forløb.
for lægerne på sengeafsnittene
også krævede ændringer af sygeplejerskernes arbejdsrutiner.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
9

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm