eTFDS 6-2017 - Side 11gerne afprøve nye samarbejdsmodeller. Men hvis vi for alvor skal
kunne rykke på bevægelsen mod
behandling tæt på borgernes hverdag, er der nogle strukturelle forhold, der må ændres.
For at kunne realisere visionerne
for fremtidens sundhedsvæsen og
skabe sikre og sammenhængende
patientforløb er der et stort behov
for større ændringer i den måde, vi
styrer sundhedsvæsenet på end i
dag. Der skal sikres en bedre mulighed for datadeling på tværs af sektorerne, så vi kan målrette og differentiere indsatsen, og patienten oplever reel sammenhæng.
Det skal også i langt højere grad
være værdi for patienten, der tæller,
der understøtter fokus på værdi for
sourceforbrug på tværs af kommu-
og ikke aktiviteten. Og endelig skal
patienten.
ner, regioner og almen praksis.
der åbnes for mulighederne for fæl-
Ledelse og personale er drivkraf-
Der er behov for en grundlæg-
les samarbejdsløsninger med fælles-
ten til at forandre og forbedre ind-
gende ny kurs, når vi også i fremti-
finansiering og fællesorganisering.
satsen for patienterne. Ved at ned-
den skal tilbyde et sundhedsvæsen
Et element heri er, at regionerne i
tone procesmål og mål om merakti-
med lige adgang til sundhed for
øjeblikket afprøver konkrete model-
vitet på hospitalerne og i stedet fo-
alle. Her kaster vi i spænding bol-
ler, hvor man fastlægger effekten
kusere på, hvad der skal opnås af
den videre til Christiansborg og
(outcome) af indsatserne på syv ud-
effekter i en tid med flere patienter,
sundheds- og ældreministeren i for-
valgte områder, og hvor man udvik-
bliver der plads til at afprøve nye ar-
ventning om konstruktivt samspil.
ler en værdibaseret styring på områ-
bejdsmetoder, teknologier og sam-
derne. Dertil kommer, at regionerne
arbejdsformer om at opnå de bedste
Kronikken er udtryk for
vil afprøve nye afregningsformer,
resultater ved det lavest mulige res-
forfatterens egen holdning
T E M A · TFDS 6–2017
11

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm