eTFDS 6-2017 - Side 15
manglende professionel ledelse og
Om forfatteren
styring.
Når man på den måde mangler
Peter Vedsted
mulighed for at holde budgetter via
Professor, læge, Forskningsenheden for
en overordnet prioritering, risikerer
Almen Praksis i Aarhus og Universitetsklinisk
man, at der trækkes yderligere mid-
for Innovative Patientforløb, Silkeborg
ler til det specialiserede sundheds-
Regionshospital, Institut for Klinisk Medicin,
væsen. Og dermed glemmes at in-
Aarhus Universitet.
vestere i og udvikle det nære sund-
p.vedsted@alm.au.dk
hedsvæsen med katastrofale følger
for den brede indsats i sundhedsvæsenet.
Sundhedsvæsenet bliver
til hospitalsvæsenet
Med mere end 40 mio. kontakter til
danskerne årligt er almen praksis på
alle måder den del af sundhedsvæsenet, der overordnet set forvalter
danskerne samlede forebyggelse,
diagnostik, behandling og opfølgning. Derfor vil det være nærliggende, at de store udfordringer i hospitalsvæsenet giver anledning til at
spille dette kort: Patienterne ses jo
allerede i forløb i almen praksis, og
brug af disse forløb ville kunne være
en mulig win-win.
Alligevel har vi set finansieringsmodeller og aktivitetskrav, der har
søgt at stimulere til øget hospitals-
aktivitet. DRG har trukket økonomi
hvert fald ud til at have medført en
og meraktivitetskravet ressourcer i
dramatisk stigning i kortvarige
retning af hospitalerne. Det har gi-
akutte indlæggelser, herunder især
vet anledning til at lave mere af det
for de ældre kronisk syge patienter.
samme og produktion af det nemme
Den patientgruppe, som måske
og måske mindre nødvendige.
mindst af alt har brug for netop
Det stigende behov for meraktivi-
denne type ydelser som svar på den
tet i hospitalsvæsenet mikset med
normale forværring af kronisk syg-
færre sengepladser har givet nye
dom. Det er igen blevet brugt som
ydelser i form af svær stigning i am-
rambuk i det politisk-administrative
bulante og udgående aktiviteter.
system for, at sundhedsvæsenets
Ofte i den bedste innovative me-
største behov er investeringer i ho-
ning, men også lige så ofte uden
spitalsbyggeri og oprettelsen af nye
den forventede effekt.
medicinske specialer og akutfunktio-
Eksemplerne er flere, og oprettelsen af organisatoriske enheder på
ner.
Ofte har man hørt, at anvendelse
sygehusene til at optimere den
af informationsteknologi og teleme-
akutte modtagelse af patienter ser i
dicin er løsningen. Igen har de marT E M A · TFDS 6–2017
15

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm