eTFDS 6-2017 - Side 18På den anden side har dansk al-
WHO. Det står for mange indlysende
men praksis kun få gange inden for
klart, at man dels skal investere
de seneste årtier leveret overens-
mere i det nære sundhedsvæsen,
komster, der ramte den udvikling,
dels modernisere det så det bedre
man ser i moderne sundhedsvæse-
opfylder moderne behov.
ner. Nogle gange har almen praksis
Vi ser nu udvikling af klyngefæl-
slået på, at man sikrer lige og gratis
lesskaber med fællesskab om visse
adgang, har kontinuitet fra vugge til
kompetencer og kvalitetsudvikling.
grav, ser på det hele menneske og
Man ser en stor grad af integration
ikke enkelte sygdomme, har indført
med hospitalsvæsenet med special-
tavshedspligt, er gatekeeper og me-
lægerne, der supporterer mere di-
get billige i drift. Spørgsmålet er, om
rekte i det nære sundhedsvæsen, og
almen praksis er lykkedes med lø-
man ser måder at flytte dele af det
bende at dokumentere, at det så
nære sundhedsvæsen ind på hospi-
faktisk forholder sig sådan, og at
talerne. Fx kan man indlægge pa-
det flytter sundhed?
tienter i almenmedicinske senge, så
Det stigende behov, der er for at
det nære sundhedsvæsen »henter«
udvikle almen praksis og på den
patienterne hjem efter hospitalsbe-
måde stå stærkt, har været tydeligt.
handling.
Måske almen praksis kunne have sat-
I nogle sundhedsvæsener arbej-
set stort på at være entreprenører
der man nu med »community hospi-
ikke kun i deres egen praksis, men i
tals« og »minimal disruptive medi-
hele det nære sundhedsvæsen?
cine«, så hele patientforløbet er placeret i det nære sundhedsvæsen
De nye tendenser
og horisonter
Internationalt begynder der nu at
være flere nytænkende sundhedsvæsener initieret af selv de mest inkarnerede hospitalsfolk og støttet af
en række organisationer, herunder
18
TFDS 6–2017 · T E M A
med støtte af hospitalet, når det er
relevant.
En moderne almen praksis
som omdrejningspunkt
I Danmark har regionerne måttet se
på, at det nære sundhedsvæsen har

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm