eTFDS 6-2017 - Side 19tabt moment, samtidig med at ho-
Hele omdrejningspunktet i det vil
spitalerne har trukket meget store
være en moderne almen praksis. Al-
andele af de omkostninger, vi har til
men praksis har aldrig været mere
sundhed i Danmark. Det har øjen-
vigtig end nu. Hvis først almen
synligt ikke været muligt at favne
praksis giver op, hænger det slet
patienterne, der hvor de er, der hvor
ikke sammen. Vi har veluddannede
sundhed og sygdom ses og håndte-
læger som generalister. Den store
res, og der hvor livet leves – nemlig
kunst bliver nu at supplere med en
i det nære sundhedsvæsen. Derfor
udbygning af andre professioner i
er der kommet et tiltagende pres
første linje og forklare praktise-
for, at vi i Danmark også skal gen-
rende læger, at de ikke skal løse alle
opfinde det nære sundhedsvæsen.
opgaverne selv, men i teams. Og
Det er nu lykkedes PLO og Dan-
forstå at det nære sundhedsvæsen
ske Regioner at lave en meget inte-
ser mennesker med problemer og
ressant overenskomst, der på
sygdomme og ikke diagnoser – en
mange måder indeholder elementer,
fælde som den seneste overens-
der tænker fremad og har potentia-
komst desværre igen falder i.
let til at udvikle det nære sundheds-
Historien har vist os, hvad pro-
væsen i Danmark. Samtidig søger
fessionel ledelse og prioritering be-
det også at samle op på det allerede
tyder, når den er der, og når den
tabte. Der udestår stadig en række
mangler. Det er spændende at se,
strukturelle forandringer og især
hvad der kommer til at ske på det
faglig udvikling i Danmark.
område inden for de næste år. Det
Med lidt nytænkning, inspiration
kunne være nødvendigt med en om-
fra andre lande og det flotte histori-
lægning af ledelses-, styrings- og fi-
ske fundament, vi står på, kan vi i
nansieringsmodeller i forsøgsområ-
Danmark måske opnå at sikre be-
der for at tilgodese en mere innova-
folkningen et medicinsk godt tilbud,
tiv udvikling af det samlede sund-
som man har råd til, og som man
hedsvæsen.
kan være tilfreds med som det velfærdsgode, det er.
T E M A · TFDS 6–2017
19

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm