eTFDS 6-2017 - Side 21
har været beskyldt for at føre
Om forfatteren
mange dårligdomme med sig, er der
ingen tvivl om, at det har været en
Ole Bladt-Hansen
periode, der også har bragt meget
Kommunaldirektør i Billund Kommune
godt med sig. Vi har først og fremmest fået sat fokus på, at leverancer
koster, men også at tilvejebringelsen af leverancerne ikke nødvendigvis bliver dyrere fra år til år som
følge af pris og lønfremskrivninger.
Men New Public Management har
også været med til at cementere
den barriere, der er mellem det offentlige og borgeren, nu kaldet hen-
nemløbet. De fleste ældre ansatte i
skaber god grobund for suboptime-
holdsvis den offentlige virksomhed
sundhedssektoren vil nok kunne
ring.
som producent og borgeren som
nikke genkendende til, at der leve-
kunden, der er modtager af leveran-
res væsentligt mere i dag end for 20
cen. Sprog skaber som bekendt vir-
år siden. Ikke kun fordi der bliver
kelighed, også i dette tilfælde.
løbet stærkere, men også som følge
I den offentlige virksomhed har
af indførelse af ny teknologi, struk-
vi – som i de fleste andre virksom-
turomlægninger og meget andet, og
heder – haft tilbøjelighed til at foku-
fordi vagtplanlægningen er blevet
sere på at levere standardydelser
optimeret.
med henblik på at holde produkti-
De økonomiske incitamenter har
onsomkostningerne nede. Samtidig
været gode til at understøtte kravet
har kunderne været gode til at
om øget produktivitet. Desværre
kræve mere for mindre som de fle-
har det indimellem været på be-
ste kunder i andre virksomheder.
kostning af effektiviteten, først og
Vi er blevet rigtigt gode til at op-
fremmest fordi økonomiske incita-
timere på alle processer og få ud-
menter indeholder den iboende
viklet løsninger, der kan øge gen-
uhensigtsmæssighed, at det også
Borgerne er ikke nødvendigvis blevet mere tilfredse
Hvad er så problemet? Kunden får
mere for mindre, og det offentliges
produktivitet er fortsat stigende.
Samtidig leverer vi langt bedre resultater som følge af blandt andet
ny viden og ny teknologi. Kan vi så
ønske os mere?
Uden at have undersøgt det i
form af tilfredshedsmålinger eller
fokusgruppeinterviews er det min
klare opfattelse, at vi ikke nødvendigvis har fået mere tilfredse borgere. Jeg tror heller ikke, man kan
T E M A · TFDS 6–2017
21

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm