eTFDS 6-2017 - Side 24Hvordan kommer vi fra
de gode viljer til handling?
De strukturelle rammer for opgaveflytning skal tilpasses,
så flytningen ikke støder på sektorbarrierer og ressourcediskussioner.
den øverste administrative ledelse i
arbejde. Sundhedsaftalerne indgås
region, hospitaler, kommuner og al-
mellem regionsråd og kommunalbe-
»Mere sundhed i det nære – på bor-
men praksis, og styregruppens
styrelserne i de kommuner, som lig-
gerens præmisser« er overskriften
evne til at skabe værdi for borgerne
ger i regionen. Aftalerne skal sikre,
på sundhedsaftalen i Midtjylland.
på tværs af organisationer skal for-
at borgerne og patienter modtager
Der skal fælles handlinger til for at
bedres. Alle har gode viljer, men der
en sammenhængende indsats af høj
nå visionen, som der står i sund-
skal mere handling til.
kvalitet på tværs af sektorerne i
Af Anders Kjærulff
hedsaftalen. Men hvordan gør vi
Denne artikel ser på de udfor-
sundhedsvæsenet.
det? Hvordan arbejder vi med fælles
dringer og muligheder, som beslut-
ledelse og handlen i et sektoropdelt
ningen om fælles ledelse har afsted-
len varetages af et politisk nedsat
sundhedsvæsen med separat le-
kommet. Artiklen belyser, hvilke di-
Sundhedskoordinationsudvalg i hver
delse, økonomi, ansvar og incita-
lemmaer der ligger i at udfolde
region. Sundhedskoordinationsud-
menter, der ikke understøtter det?
tværsektoriel fælles ledelse, og
valget består af repræsentanter fra
hvilke perspektiver der er for at ud-
regionsrådet, kommunerne og de
folde det.
Praktiserende Lægers Organisation i
I sundhedsstyregruppen i Midtjylland, hvor undertegnede er medlem, har vi stillet os selv den opgave at indgå i en fælles opgave om
at lede og træffe beslutninger mere
effektivt på tværs af sektorer. Sundhedsstyregruppen repræsenterer
24
TFDS 6–2017 · T E M A
Udarbejdelsen af sundhedsafta-
regionen. Sundhedsaftalen godken-
Fra instrukser til værdi­
baserede sundhedsaftaler
Sundhedsaftalen er den formelle
ramme for det tværsektorielle sam-
des i hver enkelt kommune, og der
skal udarbejdes mindst én sundhedsaftale i hver valgperiode.
Sundhedsaftalen og dens karak-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm